آمار
  • تعداد کالا: 7
  • بازدید امروز: 6
  • بازدید دیروز: 78
  • بازدید کل: 40823

به سوي چشم‌اندازي نو در مرزهاي هيجاني خلّاقيّت

محدوديت تشخيصگري مؤلّفهٔ سطح هيجان‌پذيري، در خرده مؤلّفه‌هاي آن نهفته است؛ دو خصيصه از پنج خرده مؤلّفه از ويژگيهاي افراد خلاق به شمار مي‌آيد: وظيفهٔ تازه يا تغيير موقعيّت و آسان بروز كردن هيجانها.

محدوديت تشخيصگري مؤلّفهٔ سطح هيجان‌پذيري، در خرده مؤلّفه‌هاي آن نهفته است؛ دو خصيصه از پنج خرده مؤلّفه از ويژگيهاي افراد خلاق به شمار مي‌آيد: وظيفهٔ تازه يا تغيير موقعيّت و آسان بروز كردن هيجانها. بنابراين نمرهٔ مجموع سطح هيجان‌پذيري در برگيرندهٔ ويژگيهاي خلاقانه و عوامل محدود كنندهٔ آن است از اين رو،نمرهٔ نهايي سطح هيجان‌پذيري، ضريب تبيين نيرومندي براي خلّاقيّت دانش‌آموزان تيزهوش به دست نمي‌دهد.

در جست وجوي نيمرخي روشنتر از دامنهٔ هيجاني خلّاقيّت، نگارنده، طرحي نو در پي‌ريزي ابزاري هيجان‌سنج براي خلّاقيّت در انداخت. اين ابزار موسوم به «آزمون پويايي- بيتابي » است.

«آزمون پويايي- بيتابي » ابزاري است كه براي نخستين بار با كوشش نگارنده تهيّه و تدوين شده است. برای ساختن «آزمون پویایی-بیتابی» علاوه بر تجربة حرفه‌ای و تخصّصی و مشاهده‌های بالینی نگارنده، ادبیّات شصت سالة مربوط به شخصیّت خلّاق شامل بررسی بیش از هفتصد پژوهش و مطالعه، مورد استفاده قرار گرفته است. «پويايي» به معناي احساس نيرومندي شديد همراه با شيفتگي در تجربة كنجكاوانه و فعّال براي يك كشف بزرگ هيجان انگيز است و «بيتابي» اشاره به بيمناكي، گرفتاري دروني و بيقراري ناشي از گردش انديشه دارد كه همراه با تظاهرهای بدني است و فرد احساس مي‌كند براي فعّاليّت، تحت فشار قرار دارد.

آزمون دوازده عاملي «پويايي - بيتابي» مركّب از پنجاه و دو پرسش و داراي دو مقياس «پویایی» و «بیتابی» است كه مقیاس «پویایی» دارای بيست و هفت پرسش است و شش عامل را مي‌سنجد. مقیاس «بیتابی» نيز شامل بيست و پنج سؤال است و آن نيز شش عامل را مي‌سنجد. ضرایب همبستگی گشتاوری به عنوان شاخص روایی برای مقیاس پویایی در حدّ معنادار میان 39/0 تا 74/0و برای مقیاس بیتابی بین 40/0 تا 75/0 است. ضریب اعتبار (آلفاي كرونباخ) «مقیاس پویایی»90 /0 و «مقیاس بیتابی» 92/0 و کلّ آزمون ۸۹/0 است. ضرایب همبستگی دو مقیاس 13/0، مقیاس بیتابی و آزمون 76/0 و مقیاس پویایی و آزمون 67/0 است.عوامل دوازده گانه جمعاً 75 درصد واریانس آزمون را پوشش می‌دهند. «مقیاس پویایی» شامل جنب و جوش، کنجکاوی، احساس نیرومندی شدید ، كشف بزرگ، شوخ طبعي و شيفتگي براي تجربه است و «مقياس بیتابی» مركّب از بیقراری ، گرفتاری درونی، تظاهرهاي اندیشه، بیمناکی ، گردش اندیشه و احساس تحت فشاري است.

مقياس «پويايي» شامل دو خرده مقياس«جنب وجوش هيجاني» و «سرسختي شناختی» است. ضریب اعتبار (آلفاي كرونباخ) «خرده مقیاس سرسختي شناختی»78 /0 و «خرده مقیاس جنب وجوش هيجاني» 81/0 است. ضريب همبستگي دو خرده مقياس«جنب وجوش هيجاني» و «سرسختي شناختی»35 /0 است.در مجموع مقياس «بيتابي»، با 32درصد و دو خرده مقياس «جنب وجوش هيجاني»، با 13درصد و «سرسختي شناختی»، با 17درصد، 62 درصد آزمون را تبيين مي‌كنند.

«پويايي» به معناي احساس نيرومندي شديد همراه با شيفتگي در تجربة كنجكاوانه و فعّال براي يك كشف بزرگ هيجان انگيز است. «بيتابي» اشاره به بيمناكي، گرفتاري دروني و بيقراري ناشي از گردش انديشه دارد كه همراه با تظاهرهای بدني است و فرد احساس مي كند براي فعّاليّت، تحت فشار قرار دارد.

در این جا به عوامل سه حوزة مزبور اشارة اجمالی می‌شود:

الف) جنب ‌و‌جوش هيجاني

جنب و جوش هيجاني شامل «شوخ طبعی هيجان انگيز» و «جنب و جوش» مي‌شود.

«شوخ طبعی هيجان انگيز» به معناي شوخ طبعی مشهود و بروز راحت و سادة هیجانهاست.

«جنب و جوش» نيز به معناي لذّت از فعّالیتهای بدنی و ورزشیِ متنوّع و تحرّك (و سرگرمیهاي وسيع) كه همراه با یادگیری دقیق فعّالیتهای بدنی و برخورداري از مهارتهای بالا در انجام اين فعّالیتها است و موجب انجام راحت حرکات ورزشی مي‌شود. اين جنب وجوشهاي بيقرارانه، از جانب اطرافيان، مشهود است.

پس «جنب و جوش هيجاني» به معناي شوخ طبعی مشهود، بروز راحت هيجان و حركت، و لذّت از فعّالیتهای بدنی است.

ب) سرسختي شناختی

اين خرده مقياس شامل «شيفتگي براي تجربه»، «سرسختي براي كشف بزرگ»، «احساس نیرومندی شديد» و «آمادگي براي کنجکاوی» است.

«شيفتگي براي تجربه» به معناي آن است كه فرد با همة وجود و با مشغوليّت سرسختانه به يك مسأله، در پي آن است كه از آن، سر در آورد؛ ولو بر اينكه آن مسأله تجربه كردني نباشد و فرد برای تجربة دانسته هايش ناآرامی نشان مي‌دهد. بنابراين شيفتگي براي تجربه شامل دو خصوصيّت مي‌شود:

1) مشغولیّت سرسختانه با همة وجود به مسأله (مشغولیّت با همة وجود به مسأله‌ای که فرد با آن رو به رو می‌شود؛ حتّی اگر تجربه کردنی نباشد، باید از آن سردرآورد).

2) ناآرامی برای تجربة دانسته‌ها

«سرسختي براي كشف بزرگ» به معناي فکر همیشگی لزوم انجام یک کار بزرگ در زندگی ، بویژه نو و تازه همراه با سرسختی برای روشن شدن امور و کشف حقیقت

«احساس نیرومندی شديد» به معنای احساس نیرومندی شدید در فعّالیتهای مورد علاقه، بدون درماندگی و بدون احساس گذشت زمان در هنگام اشتغال به حل مسأله هر قدر بزرگ

«آمادگي براي کنجکاوی» به اين معناست كه كنجكاوي فرد با هر مسألة مبهمي تحريك مي‌شود و انديشة كنجكاوانة هیجان انگیز و دردسر آفرین همة زندگيش را فرا مي‌گيرد و وي با لذّت و سرسختي اين كنجكاويهاي هيجان انگيز و ماجراجويانة ولو خطرناك را دنبال مي‌كند.

پس آمادگي براي كنجكاوي شامل حيطه‌هاي انگيزشي، شناختي و رفتاري مي‌شود و اشاره به سه خصيصه دارد:

1) «حيطة انگيزشي»: تحریک کنندگی هر مسألة مبهمی برای کنجکاوی

2) «حيطة شناختي»: (اندیشة کنجکاوانه دردسر آفرین و هیجان انگیز) به معناي دردسر آفرینی کنجکاوی و فراگیری اندیشه های هیجان انگیز در همة زندگی

3) «حيطة رفتاري»: (سرسختی برای کنجکاوی ماجراجویانه) به معناي سرسختی برای کنجکاویهای شخصی ولو خطرناک همراه با لذّت و خوشحالی از ماجراجویی و هیجان

بنابراين «سرسختي شناختی» در مفهوم وسيعتر بدين معناست كه كنجكاوي فرد با هر مسألة مبهمي در قلمرو فعّالیتهای مورد علاقه‌اش تحريك مي‌شود و وي با همة وجود و مشغوليّت سرسختانه به آن مسأله، با احساس نیرومندی شدید بدون درماندگی و بدون احساس گذشت زمان در هنگام اشتغال به حل مسأله هر قدر بزرگ، در پي آن است كه از آن، سر در آورد و حقیقت را كشف كند و امور را روشن نمايد؛ بدين ترتيب، فکر همیشگی لزوم انجام یک کار بزرگ، بویژه نو و تازه، و انديشة كنجكاوانة هیجان‌انگیز و دردسرآفرین همة زندگيش را فرا مي‌گيرد؛ وي با لذّت و سرسختي، اين كنجكاويهاي هيجان‌انگيز، ماجراجويانة ولو خطرناك را از طريق تجربة دانسته‌هايش دنبال مي‌كند و برای اين تجربه، ناآرامی نشان مي‌دهد ولو بر اينكه آن مسأله تجربه كردني نباشد.

ج) بیتابی

«بيتابي» شامل «بیمناکی»، «بیقراری»، «گرفتاری درونی»، «گردش اندیشه»، «تظاهرهاي اندیشه» و «احساس تحت فشاربودن» مي‌شود.

«بیمناکی» يعني وجود شکّ و تردید در حل مسائل فرد را گرفتار مي‌كند و وي نسبت به حلّ مسائل خود دچار بیمناکي و نگراني مي‌شود؛ فراموشی و ضعف حافظه، کلافه‌اش مي‌كند و او در حسرت کسانی به سر می برد که همیشه در حال یقین زندگی می‌کنند.

بنابراين بيمناكي دربرگيرندة سه ويژگي است:

1) فراموشی و ضعف حافظه (بیمناکی و نگرانی نسبت به حلّ مسائل خود، همراه با كلافه كنندگيِ فراموشی و ضعف حافظه)

2) شكّ و تردید (گرفتاریِ شکّ و تردید در حلّ مسائل)

3) حسرت يقين (فرد در حسرت کسانی به سر می‌برد که همیشه در حال یقین زندگی می‌کنند)

«گرفتاری درونی» به معناي گفت و گوی ذهنی شدید در ارتباط با مسائل فکري مشغول كننده كه فرد را دچار گرفتاری ذهنی مستمرّ، بیتابی دائمي و احساس تنهایی مي‌كند و خواب را از او می‌گیرد. لذا گرفتاری درونی دربرگيرندة دو خصيصه است:

1) گفت‌وگوی ذهنی شدید مشغول کننده (گفت و گوی ذهنی و مسائل مشغول کنندة فکري آن چنان شدیداست که فرد را دچار بیتابی مداوم و احساس تنهایی می‌کند و خواب را از او می‌گیرد).

2) گرفتاری ذهنی مستمرّ (گرفتاری ذهنی مستمرّ در ارتباط با مسائل).

«بیقراری» به معناي دلمشغولی و بيقراري ذهني مستمرّ همراه با سرگشتگی و احساس از دست دادن یقین به طور كامل است؛ به ويژه وقتی مسأله حلّ نمی‌شود، فرد دچار نااميدي از خود مي‌گردد و در پي آن، احساس فرسودگی تدریجی و حتّي احساس دايمي خستگی و ناتوانی وي را فرا مي‌گيرد و در قالب کم کاری و عدم فعّالیت بروز مي‌يابد.

پس بیقراری به سه ويژگي اشاره دارد:

1) احساس ناتواني (دلمشغولی و بيقراري ذهني مستمرّي كه همراه با سرگشتگی و احساس از دست دادن یقین به طور كامل است و فرد را دچار احساس دايمي خستگی و ناتوانی مي‌كند.)

2) نااميدي فرسایشی (ناامیدی و احساس فرسودگی تدریجی بویژه وقتی مسأله حل نمی‌شود.)

3) کم کاری مستمر(کم کاری و عدم فعّالیت مستمر)

«گردش اندیشه» به معناي انديشه گردي همراه با لرزش بدن است. پس گردش اندیشه اشاره به اين دو خصيصه دارد:

1) اندیشه گردی (هنگام روبروشدن با مسأله، انديشة فرد به هر طرفي مي‌گردد.)

2) لرزش بدن (در هنگام رویارویی با یک مسأله و به فکر فرورفتن، لرزش شدیدي بدن را فرا مي‌گيرد.)

«تظاهرهاي اندیشه» به معناي احساس خشکی دهان، تشنگی شدید و گرسنگی عجیب ناشي از شدّت اندیشه و فعّالیّت ذهنی و هنگامي كه مسأله جدّي مي‌شود ضربان و تپش قلب افزايش مي‌يابد و وقتی مسأله حلّ نمی‌شود، فرد دچار سردرد مي‌گردد. پس تظاهرهاي انديشه شامل دو جنبه مي‌شود:

1)احساس تشنگی و گرسنگی (احساس تشنگی و گرسنگی شدید پس از یک فعّالیت ذهنی و به فکر فرو رفتن)

2) احساس خشکی دهان، سردرد و افزایش تپش قلب (افزایش ضربان و تپش قلب و احساس خشکی در دهان ناشی از شدّت اندیشه ها و جدّی بودن مسائل و دچار شدن به سردرد وقتی مسأله حل نمی‌شود.)

 «احساس تحت فشاربودن» به معناي احساس تحت فشار بودن دائمي همراه با دلشورگي و دلنگراني براي انجام فعّاليت. از اين رو احساس تحت فشاري شامل دو جنبه مي‌شود:

1)دلشورگی و دلنگرانی (احساس دلشورگی و دلنگرانی دایمی)

2)احساس تحت فشار بودن برای فعّالیّت (احساس تحت فشار بودن دائمی برای انجام فعّالیت)

بنابراين بيتابي در مفهوم وسيعتر يعني: شدّت انديشه گردي، فعّالیّت و گفت‌وگوی ذهنی در ارتباط با مسائل فکري، فرد را دچار گرفتاری دروني، دلمشغولی و بيقراري مستمرّ و دائمي مي‌كند كه همراه با سرگشتگی و احساس از دست دادن كامل یقین است؛ شکّ و تردید در حلّ مسائل فرد را گرفتار مي‌كند و او در حسرت کسانی به سر می‌برد كه  همیشه در حال یقین زندگی می‌کنند؛ نسبت به حلّ مسائل خود دچار بیمناکي و نگراني مي‌شود؛ فراموشی و ضعف حافظه، کلافه‌اش مي‌كند؛ به ويژه وقتی مسأله جدي است ولي حلّ نمی‌شود، نااميدي از خود، احساس فرسودگی تدریجی، احساس دايمي خستگی و ناتوانی و احساس تنهایی وي را فرا گرفته و در قالب کم‌کاری و عدم فعّالیت بروز مي‌يابد و خواب را از او می‌گیرد و او با دلشورگي و دلنگراني دائماً احساس مي‌كند كه براي انجام فعّاليت تحت فشار است و در پي آن، احساس خشکی دهان، تشنگی شدید، گرسنگی عجیب، لرزش بدن، افزايش ضربان و تپش قلب و سردرد بروز مي‌يابد.


الف) يافته‌هاي كلّي مربوط به متغيّرها

نتايج تحليل رگرسيون همزمان نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي هيجان و هوش مجموع دانش‌آموزان تيزهوش

در جدول ت-1 نتايج تحليل رگرسيون همزمان نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش دانش آموزان تيزهوش ارايه شده است.

 

جدول ت-1: تحليل رگرسيون همزمان نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش دانش‌آموزان تيزهوش

 

متغيّرها

R

R2

R2

تعديل شده

برآورد خطاي استاندارد

عوامل پيش بين پنجگانه

/0524

/0274

/0263

11/68059

 

همان‌طور كه نتايج جدول نشان مي‌دهد اندازهٔ R2 حاصله از كليهٔ متغيّرهاي وارد شده به تحليل بيانگر آن است كه اين متغيّرها در حدود بيست و هفت درصد تغييرات نمرهٔ خلّاقيّت را مي‌توانند تبيين كنند.

در جدول ت-2 نتايج تحليل واريانس رگرسيون همزمان نمرهٔ كل خلّاقيّت دانش‌آموزان تيزهوش بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش ارايه شده است.

 

جدول ت-2: تحليل واريانس رگرسيون همزمان نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش دانش‌آموزان تيزهوش

منابع تغييرات

 

مجموع مجذورات

درجة آزادي

ميانگين مجذورات

مقدار F

سطح معناداري

 

رگرسيون

16388/992

5

3277/798

24/024

0/000

 

باقيماندة خطا

43386/672

318

136/436

 

 

 

جمع

59775/664

323

 

 

 

 

با توجه به نتايج جدول فوق، مقدار F مشاهده شده در سطح  0/01اثر معناداري نشان مي‌دهد.از اين رو مي‌توان نتيجه گرفت كه پنج متغيّر پيش بين بر روي متغيّر ملاك(نمرهٔ خلّاقيّت) تأثير مي‌گذارند. در جدول ت-3 ضرايب تحليل رگرسيون همزمان نمره خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش ارايه شده است:

جدول ت-3: ضرايب تحليل رگرسيون همزمان نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش دانش‌آموزان تيزهوش

 متغيّرها

ضريب B

خطاي استاندارد B

بتا

T

سطح معناداري

عدد ثابت

117/970

8/971

 

13/151

0/000

جنب و جوش هيجاني

/0403

/0050

/0465

8/055

0/000

سرسختي

/0454

/0068

/0387

6/716

0/000

بيتابي

-/0150

/0042

-/0191

-3/583

0/000

هيجان پذيري

-/0149

/0047

-/0171

-3/204

0/001

هوش

/0004

/0051

/0004

0/079

0/937

 

بر اساس نتايج جدول ت-3 ، جز متغيّر هوش، مقادير ضرايب رگرسيون ساير متغيّرها در سطح 01/0 معنادار شده‌اند.

پس از اجراي تحليل رگرسيون همزمان، براي شناسايي متغيّرهايي كه بيشترين همبستگي را با خلّاقيّت داشتند، مجدّداً تحليل رگرسيون بر پايهٔ روش گام به گام صورت گرفت. جدول ت-4 نتايج اين تحليل را نشان مي‌دهد:

 

جدول ت-4: تحليل رگرسيون گام به گام نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش دانش‌آموزان تيزهوش

متغيّرها

R

R2

R2 تعديل شده

برآورد خطاي استاندارد

گام 1) سطح هيجان پذيري

/0311

0/097

0/094

12/94954

گام2) سطح هيجان پذيري

جنب وجوش هيجاني

/0398

/0158

0/153

12/51982

گام3) سطح هيجان پذيري

جنب وجوش هيجاني

سرسختي

0/495

/0245

0/238

11/87725

گام 4) سطح هيجان پذيري

جنب وجوش هيجاني

سرسختي

بيتابي

/0524

/0274

0/265

11/66238

 

روش گام به گام تحليل رگرسيون در چهار گام حاكي از وجود چهار متغيّر «سرسختي»، «بيتابي»، «جنب‌وجوش هيجاني» و «سطح هيجان‌پذيري» بود كه مجموعاً بيست و هفت درصد واريانس نمرهٔ خلّاقيّت را تبيين مي‌كردند. « سطح هيجان‌پذيري » به تنهايي نه درصد واريانس نمرهٔ خلّاقيّت را تبيين مي‌كند. همان گونه كه مقدار  F مشاهده شده در جدول ت-5 نشان مي‌دهد،همبستگيهاي هر چهار متغيّر مزبور در سطح 01/0 معنادارند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول ت-5: تحليل واريانس رگرسيون گام به گام نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش دانش‌آموزان تيزهوش

متغيّرها

 

مجموع مجذورات

درجهٔ آزادي

ميانگين مجذورات

مقدار F

سطح معناداري

گام1)

رگرسيون

5779/315

1

5779/315

34/464

/0000

 

باقيمانده(خطا)

53996/348

322

167/691

 

 

 

جمع

59775/664

323

 

 

 

گام2)

رگرسيون

9460/228

2

4730/114

30/177

/0000

 

باقيمانده(خطا)

50315/435

321

156/746

 

 

 

جمع

59775/664

323

 

 

 

گام3)

رگرسيون

14633/551

3

4877/850

34/578

/0000

 

باقيمانده(خطا)

45142/113

320

141/069

 

 

 

جمع

59775/664

323

 

 

 

 

گام4)

 

رگرسيون

باقيمانده(خطا)

جمع

16388/147

43387/517

59775/664

 

4

319

323

 

4097/37

136/011

 

 

30/123

 

 

 

0/000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول ت-6: ضرايب تحليل رگرسيون گام به گام نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيزهاي واكنشهاي هيجاني و هوش دانش‌آموزان تيزهوش

منابع تغييرات

 

B ضريب

خطاي استاندارد B

بتا

T

سطح معناداري

(1گام

عدد ثابت

156/235

2/232

 

69/995

0/000

 

هيجان پذيري

-0/271

0/046

-0/311

-5/871

0/000

(2 گام

عدد ثابت

143/438

3/410

 

42/059

0/000

 

هيجان پذيري

-0/236

0/045

-0/271

-5/235

/0000

 

جنب و جوش هيجاني

0/218

0/045

0/251

4/846

/0000

(3 گام

عدد ثابت

115/697

5/608

 

20/630

/0000

 

هيجان پذيري

-0/220

0/043

-0/252

-5/117

/0000

 

جنب و جوش هيجاني

0/381

0/050

0/440

7/554

/0000

 

سرسختي

0/408

0/067

0/348

6/056

/0000

(4 گام

عدد ثابت

118/524

5/563

 

21/307

/0000

 

هيجان پذيري

-0/149

0/046

-0/171

-3/209

/0001

 

جنب و جوش هيجاني

0/403

0/050

0/465

8/070

/0000

 

سرسختي

0/454

0/067

0/387

6/734

/0000

 

بيتابي

-0/150

0/042

-0/191

-3/592

/0000

 

از اين رو با توجّه به معناداري ضرايب رگرسيون در گام چهارم، معادلهٔ رگرسيون براي نمرهٔ كلّ خلّاقيّت مجموعهٔ دانش‌آموزان چنين است:

(هيجان پذيري)0/149  - (بيتابي) -0/150 (جنب و جوش هيجاني) 0/403 + (سرسختي) =118/524+0/454 خلّاقيّت

 

 

بنابراين جز هوش، چهار متغيّر هيجان، بيست و هفت درصد خلّاقيّت تيزهوشان نوجوان را تبيين مي‌كنند. به عبارت ديگر، اين عوامل هيجاني، خلّاقيّت دانش آموزان تيزهوش را افزايش مي‌دهد:

الف) شوخ طبعی مشهود، بروز راحت هيجان و حركت، و لذّت از فعّالیتهای بدنی

«جنب و جوش» به معناي لذّت از فعّالیتهای بدنی و ورزشیِ متنوّع و تحرّك (و سرگرمیهاي وسيع) كه همراه با یادگیری دقیق فعّالیتهای بدنی و برخورداري از مهارتهای بالا در انجام اين فعّالیتها است و موجب انجام راحت حرکات ورزشی مي‌شود. اين جنب وجوشهاي بيقرارانه، از جانب اطرافيان، مشهود است.

ب) «شيفتگي براي تجربه»، «سرسختي براي كشف بزرگ»، «احساس نیرومندی شديد» و «آمادگي براي کنجکاوی»

1) مشغولیّت سرسختانه با همة وجود به مسأله (مشغولیّت با همة وجود به مسأله‌ای که فرد با آن رو به رو می‌شود؛ حتّی اگر تجربه‌کردنی نباشد باید از آن سردرآورد).

2) ناآرامی برای تجربة دانسته‌ها

3) فکر همیشگی لزوم انجام یک کار بزرگ در زندگی ، بویژه نو و تازه همراه با سرسختی برای روشن شدن امور و کشف حقیقت

4) احساس نیرومندی شدید در فعّالیتهای مورد علاقه، بدون درماندگی و بدون احساس گذشت زمان در هنگام اشتغال به حل مسأله هر قدر بزرگ

5) تحریک کنندگی هر مسألة مبهمی برای کنجکاوی

6) دردسرآفرینی کنجکاوی و فراگیری اندیشه‌های هیجان انگیز در همة زندگی

7) سرسختی برای کنجکاویهای شخصی ولو خطرناک همراه با لذّت و خوشحالی از ماجراجویی و هیجان

و اين عوامل هيجاني از خلّاقيّت دانش‌آموزان تيزهوش باز مي‌دارد:

الف) «بیمناکی»، «بیقراری»، «گرفتاری درونی»، «گردش اندیشه»، «تظاهرهاي اندیشه» و «احساس تحت فشاربودن»

1) فراموشی و ضعف حافظه (بیمناکی و نگرانی نسبت به حلّ مسائل خود، همراه با كلافه كنندگيِ فراموشی و ضعف حافظه)

2) شكّ و تردید (گرفتاریِ شکّ و تردید در حلّ مسائل)

3) حسرت يقين (فرد در حسرت کسانی به سر می‌برد که همیشه در حال یقین زندگی می‌کنند)

4) گفت‌وگوی ذهنی شدید مشغول کننده (گفت و گوی ذهنی و مسائل مشغول کنندة فکري آن چنان شدیداست که فرد را دچار بیتابی مداوم و احساس تنهایی می‌کند و خواب را از او می‌گیرد.)

5) گرفتاری ذهنی مستمرّ (گرفتاری ذهنی مستمرّ در ارتباط با مسائل)

6) احساس ناتواني (دلمشغولی و بيقراري ذهني مستمرّي كه همراه با سرگشتگی و احساس از دست دادن یقین به طور كامل است و فرد را دچار احساس دايمي خستگی و ناتوانی مي‌كند.)

7) نااميدي فرسایشی (ناامیدی و احساس فرسودگی تدریجی بویژه وقتی مسأله حل نمی‌شود.)

8) کم‌کاری مستمر(کم کاری و عدم فعّالیت مستمر)

9) اندیشه گردی (هنگام روبروشدن با مسأله، انديشة فرد به هر طرفي مي‌گردد.)

10) لرزش بدن (در هنگام رویارویی با یک مسأله و به فکر فرورفتن، لرزش شدیدي بدن را فرا مي‌گيرد.)

11) احساس تشنگی و گرسنگی (احساس تشنگی و گرسنگی شدید پس از یک فعّالیت ذهنی و به فکر فرو رفتن)

12) احساس خشکی دهان، سردرد و افزایش تپش قلب (افزایش ضربان و تپش قلب و احساس خشکی در دهان ناشی از شدّت اندیشه‌ها و جدّی بودن مسائل و دچار شدن به سردرد وقتی مسأله حل نمی‌شود.)

13)دلشورگی و دلنگرانی (احساس دلشورگی و دلنگرانی دایمی)

14)احساس تحت فشار بودن برای فعّالیّت (احساس تحت فشار بودن دائمی برای انجام فعّالیت)

ب) «احساس بدبختي، اشتغال فكري، اضطراب تازگي، پريشاني در برابر امور جزيي و انتقادناپذيري و آسان بروز كردن هيجان»

1) سهولت بروز شادي يا شورش، دگرگوني متناوب حالات هيجاني توأم با تندي و گرمي كلامي.

2) پريشاني از بروز حادثهٔ غير منتظره ، حالات دستپاچگي، رنگ پريدن و يا سرخ شدن هنگام فراخوانده‌شدن و دلنگراني و رنجش از انتقاد، تمسخر و يا روبروشدن با لحن نامهربان.

3) احساس بدبختي

4) اضطراب هنگام روبروشدن با يك وظيفهٔ تازه يا تغيير موقعيّت و اهميّت‌دهي به چيزهاي كوچك و پريشاني و ناراحتي از آنها.

5) شكّ و ترديد در بارهٔ امور بي‌اهميّت و يا نگهداري يك فكر بي‌فايده و مزاحم در ذهن.

 

 

 


ب) يافته‌هاي ميان پسران و دختران

در جدول ت-7 نتايج تحليل رگرسيون همزمان نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش پسران تيزهوش ارايه شده است.

 

جدول ت-7: تحليل رگرسيون همزمان نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش پسران تيزهوش

متغيّرها

R

R2

R2

تعديل شده

برآورد خطاي استاندارد

عوامل پيش بين پنجگانه

0/441

0/194

0/168

11/26864

همان‌طور كه نتايج جدول نشان مي‌دهد اندازهٔ R2 حاصله از كليهٔ متغيّرهاي وارد شده به تحليل بيانگر آن است كه اين متغيّرها در حدود نوزده درصد تغييرات نمرهٔ خلّاقيّت را مي‌توانند تبيين كنند.

در جدول4-2 نتايج تحليل واريانس رگرسيون همزمان نمرهٔ كلّ خلّاقيّت پسران تيزهوش بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش ارايه شده است.

 

جدول ت-8: تحليل واريانس رگرسيون همزمان نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش پسران تيزهوش

منابع تغييرات

 

مجموع مجذورات

درجة آزادي

ميانگين مجذورات

مقدار F

سطح معناداري.

 

رگرسيون

4655/088

5

931/018

7/332

0/000

 

باقيماندة خطا

19301/298

152

126/982

 

 

 

جمع

23956/386

157

 

 

 

 

با توجه به نتايج جدول فوق، مقدار F مشاهده شده در سطح  0/01اثر معناداري نشان مي‌دهد.از اين رو مي‌توان نتيجه گرفت كه پنج متغيّر پيش بين بر روي متغيّر ملاك(نمرهٔ خلّاقيّت) تأثير مي‌گذارند. در جدول ت-9 ضرايب تحليل رگرسيون همزمان نمره خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش ارايه شده است:

جدول ت-9: ضرايب تحليل رگرسيون همزمان نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش پسران تيزهوش

 متغيّرها

ضريب B

خطاي استاندارد B

بتا

T

سطح معناداري

عدد ثابت

130/397

12/040

 

10/830

0/000

جنب و جوش هيجاني

0/312

0/068

0/389

4/627

0/000

سرسختي

0/244

0/097

0/210

2/502

0/013

بيتابي

-0/121

0/058

-0/166

-2/069

0/040

هيجان پذيري

-0/125

0/067

-0/150

-1/859

0/065

هوش

-0/009

0/067

-0/009

-0/128

0/898

 

بر اساس نتايج جدول ت-9 ، مقادير ضرايب رگرسيون «جنب و جوش هيجاني»، در سطح 01/0 و «سرسختي» و «بيتابي» در سطح 05/0 معنادار شده‌اند. امّا ضرايب ، « هيجان پذيري» و «هوش» معنادار نيستند.

پس از اجراي تحليل رگرسيون همزمان، براي شناسايي متغيّرهايي كه بيشترين همبستگي را با خلّاقيّت داشتند، مجدّداً تحليل رگرسيون بر پايهٔ روش گام به گام صورت گرفت. جدول ت-10 نتايج اين تحليل را نشان مي‌دهد:

 

جدول ت-10: تحليل رگرسيون گام به گام نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش پسران تيزهوش

متغيّرها

R

R2

R2 تعديل شده

برآورد خطاي استاندارد

گام 1) جنب وجوش هيجاني

0/300

0/090

0/084

11/82323

گام2) جنب وجوش هيجاني

0/382

0/146

0/135

11/48701

سطح هيجان پذيري

 

 

 

 

گام3) جنب وجوش هيجاني

 

 

 

 

سطح هيجان پذيري

 

 

 

 

سرسختي

0/414

0/172

0/155

11/35229

گام 4)جنب وجوش هيجاني

سطح هيجان پذيري

سرسختي

بيتابي

0/441

0/194

0/173

11/23236

روش گام به گام تحليل رگرسيون در چهار گام حاكي از وجود چهار متغيّر «سرسختي»، «بيتابي»، «جنب‌ وجوش هيجاني» و «سطح هيجان‌پذيري» بود كه مجموعاً نوزده درصد واريانس نمرهٔ خلّاقيّت را تبيين مي‌كنند. «جنب ‌وجوش هيجاني» به تنهايي هشت درصد واريانس نمرهٔ خلّاقيّت را تبيين مي‌كند. همان گونه كه مقدار  F مشاهده شده در جدول ت-11 نشان مي‌دهد، همبستگيهاي هر چهار متغيّر مزبور در سطح 01/0 معنادارند.

 

جدول ت-11: تحليل واريانس رگرسيون گام به گام نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش پسران تيزهوش

منابع تغييرات

 

مجموع مجذورات

درجهٔ آزادي

ميانگين مجذورات

مقدار F

سطح معناداري

گام1)

رگرسيون

2149/355

1

2149/355

15/376

0/000

 

باقيمانده‌خطا

21807/031

156

139/789

 

 

 

جمع

23956/386

157

 

 

 

گام2)

رگرسيون

3503/904

2

1751/952

13/277

0/000

 

باقيمانده‌خطا

20452/482

155

131/951

 

 

 

جمع

23956/386

157

 

 

 

گام3)

رگرسيون

4109/709

3

1369/903

10/630

0/000

 

باقيمانده‌خطا

19846/677

154

128/875

 

 

 

جمع

23956/386

157

 

 

 

گام4)

رگرسيون

4653/014

4

1163/253

9/220

0/000

باقيمانده‌خطا

19303/372

153

126/166

 

 

جمع

23956/386

157

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول ت-12: ضرايب تحليل رگرسيون گام به گام نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش پسران تيزهوش

متغيّرها

 

B ضريب

خطاي استاندارد B

بتا

T

سطح معناداري

(1گام

عدد ثابت

130/513

3/362

 

38/816

0/000

 

جنب وجوش هيجاني

0/241

0/061

0/300

3/921

0/000

(2گام

عدد ثابت

140/547

4/526

 

31/057

0/000

 

جنب وجوش هيجاني

0/224

0/060

0/279

3/738

0/000

 

هيجان پذيري

-0/200

0/062

-0/239

-3/204

0/002

(3 گام

عدد ثابت

126/838

7/745

 

16/377

0/000

 

جنب وجوش هيجاني

0/292

0/067

0/364

4/358

0/000

 

هيجان پذيري

-0/182

0/062

-0/217

-2/925

0/004

 

سرسختي

0/209

0/097

0/181

2/168

0/032

(4 گام

عدد ثابت

129/222

7/749

 

16/676

0/000

 

جنب وجوش هيجاني

0/313

0/067

0/389

4/664

0/000

 

هيجان پذيري

-0/126

0/067

-0/150

-1/869

0/064

 

سرسختي

0/243

0/097

0/210

2/506

0/013

 

بيتابي

-0/121

0/058

-0/166

-2/075

0/040

از اين رو با توجّه به معناداري ضرايب رگرسيون در گام چهارم، معادلهٔ رگرسيون براي نمرهٔ كلّ خلّاقيّت پسران تيزهوش چنين است:

 

(هيجان پذيري)0/126  - (بيتابي) -0/121 (جنب و جوش هيجاني) 0/313 + (سرسختي) =129/222+0/243 خلّاقيّت

نظير آنچه به طور كلي در بارهٔ خلّاقيّت دانش آموزان تيزهوش گفته شد، در بارهٔ پسران تيزهوش نيز صدق ميكند. يعني جز هوش چهار متغيّر هيجان، خلّاقيّت تيزهوشان نوجوان را تبيين مي‌كنند. جز آنكه «جنب و جوش هيجاني» بهترين تبيين را در خلّاقيّت پسران تيزهوش دارد.

 

در جدول ت-13 نتايج تحليل رگرسيون همزمان نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش دختران تيزهوش ارايه شده است.

جدول ت-13: تحليل رگرسيون همزمان نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش دختران تيزهوش

متغيّرها

R

R2

R2

تعديل شده

برآورد خطاي استاندارد

عوامل پيش‌بين پنجگانه

0/605

0/366

0/346

11/89337

همان‌طور كه نتايج جدول نشان مي‌دهد اندازهٔ R2 حاصله از كليهٔ متغيّرهاي وارد شده به تحليل بيانگر آن است كه اين متغيّرها در حدود سي و هفت درصد تغييرات نمرهٔ خلّاقيّت را مي‌توانند تبيين كنند.

در جدول ت-14 نتايج تحليل واريانس رگرسيون همزمان نمرهٔ كلّ خلّاقيّت دختران تيزهوش بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش ارايه شده است.

 

جدول ت-14: تحليل واريانس رگرسيون همزمان نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش دختران تيزهوش

منابع تغييرات

 

مجموع مجذورات

درجة آزادي

ميانگين مجذورات

مقدار F

سطح معناداري.

 

رگرسيون

13052/834

5

2610/567

18/455

0/000

 

باقيماندة خطا

22632/371

160

141/452

 

 

 

جمع

35685/205

165

 

 

 

با توجه به نتايج جدول فوق، مقدار F مشاهده شده در سطح  0/01اثر معناداري نشان مي‌دهد. از اين رو مي‌توان نتيجه گرفت كه پنج متغيّر پيش بين بر روي متغيّر ملاك(نمرهٔ خلّاقيّت) تأثير مي‌گذارند. در جدول ت-15 ضرايب تحليل رگرسيون همزمان نمره خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش ارايه شده است:

جدول ت-15: ضرايب تحليل رگرسيون همزمان نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش دختران تيزهوش

 متغيّرها

ضريب B

خطاي استاندارد B

بتا

T

سطح معناداري

عدد ثابت

105/080

13/219

 

7/949

0/000

جنب و جوش هيجاني

0/502

0/073

0/546

6/870

0/000

سرسختي

0/640

0/094

0/538

6/778

0/000

بيتابي

-0/174

0/059

-0/210

-2/942

0/004

هيجان پذيري

-0/175

0/064

-0/196

-2/736

0/007

هوش

0/021

0/077

0/017

0/276

0/783

 

بر اساس نتايج اين جدول ، مقادير ضرايب رگرسيون «سرسختي»، «بيتابي»، «جنب و جوش هيجاني» و «هيجان پذيري» در سطح 01/0 معنادار شده‌اند. امّا ضرايب «هوش» معنادار نيست.

پس از اجراي تحليل رگرسيون همزمان، براي شناسايي متغيّرهايي كه بيشترين همبستگي را با خلّاقيّت داشتند، مجدّداً تحليل رگرسيون بر پايهٔ روش گام به گام صورت گرفت. جدول ت-16 نتايج اين تحليل را نشان مي‌دهد:

 

 

 

جدول ت-16: تحليل رگرسيون گام به گام نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش دختران تيزهوش

متغيّرها

R

R2

R2 تعديل شده

برآورد خطاي استاندارد

گام 1) سطح هيجان پذيري

0/346

0/120

0/114

13/83914

گام2) سطح هيجان پذيري

0/415

0/172

0/162

13/46160

جنب وجوش هيجاني

 

 

 

 

گام3) سطح هيجان پذيري

0/575

0/331

0/318

12/14165

جنب وجوش هيجاني

 

 

 

 

سرسختي

 

 

 

 

گام 4) سطح هيجان پذيري

جنب وجوش هيجاني

سرسختي

بيتابي

0/605

0/365

0/350

11/85920

روش گام به گام تحليل رگرسيون در چهار گام حاكي از وجود چهار متغيّر «سرسختي»، «بيتابي»، «جنب‌ وجوش هيجاني» و «سطح هيجان‌پذيري» بود كه مجموعاً سي و هفت درصد واريانس نمرهٔ خلّاقيّت را تبيين مي‌كنند. «سطح هيجان‌پذيري» به تنهايي يازده درصد واريانس نمرهٔ خلّاقيّت را تبيين مي‌كند. همان گونه كه مقدار  F مشاهده شده در جدول ت-17 نشان مي‌دهد، همبستگيهاي هر چهار متغيّر مزبور در سطح 01/0 معنادارند.

 

جدول ت-17: تحليل واريانس رگرسيون گام به گام نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش دختران تيزهوش

منابع تغييرات

 

مجموع مجذورات

درجهٔ آزادي

ميانگين مجذورات

مقدار F

سطح معناداري

گام1)

رگرسيون

4275/613

1

4275/613

22/324

0/000

 

باقيمانده‌خطا

31409/592

164

191/522

 

 

 

جمع

35685/205

165

 

 

 

گام2)

رگرسيون

6147/214

2

3073/607

16/961

0/000

 

باقيمانده‌خطا

29537/991

163

181/215

 

 

 

جمع

35685/205

165

 

 

 

گام3)

رگرسيون

11803/203

3

3934/401

26/688

0/000

 

باقيمانده‌خطا

23882/002

162

147/420

 

 

 

جمع

35685/205

165

 

 

 

گام4)

رگرسيون

13042/059

4

3260/515

23/183

0/000

باقيمانده‌خطا

22643/146

161

140/641

 

 

جمع

35685/205

165

 

 

 

 

 

 

جدول ت-18: ضرايب تحليل رگرسيون گام به گام نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش دختران تيزهوش

 

متغيّرها

 

B ضريب

خطاي استاندارد B

بتا

T

سطح معناداري

(1گام

عدد ثابت

158/646

3/189

 

49/743

0/000

 

هيجان پذيري

-0/310

0/066

-0/346

-4/725

0/000

(2گام

عدد ثابت

145/683

5/089

 

28/629

0/000

 

هيجان پذيري

-0/265

0/065

-0/296

-4/054

0/000

 

جنب وجوش هيجاني

0/216

0/067

0/234

3/214

0/002

(3 گام

عدد ثابت

104/721

8/050

 

13/009

0/000

 

هيجان پذيري

-0/257

0/059

-0/287

-4/360

0/000

 

جنب وجوش هيجاني

0/482

0/074

0/524

6/492

0/000

 

سرسختي

0/584

0/094

0/491

6/194

0/000

(4 گام

عدد ثابت

107/992

7/939

 

13/602

0/000

 

هيجان پذيري

-0/175

0/064

-0/196

-2/747

0/007

 

جنب وجوش هيجاني

0/502

0/073

0/546

6/891

0/000

 

سرسختي

0/641

0/094

0/539

6/814

0/000

 

بيتابي

-0/175

0/059

-0/211

-2/968

0/003

از اين رو با توجّه به معناداري ضرايب رگرسيون در گام چهارم، معادلهٔ رگرسيون براي نمرهٔ كلّ خلّاقيّت دختران تيزهوش چنين است:

 

(هيجان پذيري)0/175  - (بيتابي) -0/175 (جنب و جوش هيجاني) 0/502 + (سرسختي) =107/992+0/641 خلّاقيّت

بنابراين بهترين عامل پيش بين براي خلّاقيّت دختران تيزهوش «سطح هيجان پذيري» است. به عبارت ديگر «احساس بدبختي، اشتغال فكري، اضطراب تازگي، پريشاني در برابر امور جزيي و انتقادناپذيري و آسان بروز كردن هيجان»، بيشترين عامل هيجاني بازدارنده براي خلّاقيّت دختران تيزهوش به شمار مي‌آيد.

از سوي ديگر، خلّاقيّت پسران تيزهوش بيش از دختران به «جنب و جوش هيجاني» بستگي دارد: «شوخ طبعی مشهود، بروز راحت هيجان و حركت، و لذّت از فعّالیتهای بدنی»

ج) يافته‌ها در پايه‌هاي تحصيلي

در جدول ت-19 نتايج تحليل رگرسيون همزمان نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش دانش آموزان تيزهوش پايهٔ اوّل راهنمايي ارايه شده است.

 

جدول ت-19: تحليل رگرسيون همزمان نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش دانش‌آموزان تيزهوش پايهٔ اوّل راهنمايي

متغيّرها

R

R2

R2

تعديل شده

برآورد خطاي استاندارد

عوامل پيش بين پنجگانه

0/525

0/276

0/222

11/87968

همان‌طور كه نتايج جدول نشان مي‌دهد اندازهٔ R2 حاصله از كليهٔ متغيّرهاي وارد شده به تحليل بيانگر آن است كه اين متغيّرها در حدود بيست و هشت درصد تغييرات نمرهٔ خلّاقيّت را مي‌توانند تبيين كنند.

در جدول ت-20 نتايج تحليل واريانس رگرسيون همزمان نمرهٔ كل خلّاقيّت دانش‌آموران تيزهوش پايهٔ اوّل راهنمايي بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش ارايه شده است.

 

جدول ت-20: تحليل واريانس رگرسيون همزمان نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش دانش‌آموزان تيزهوش پايهٔ اوّل راهنمايي

منابع تغييرات

 

مجموع مجذورات

درجة آزادي

ميانگين مجذورات

مقدار F

سطح معناداري

رگرسيون

3653/006

5

730/601

5/177

0/000

 باقيماندة خطا

9596/615

68

141/127

 

 

 جمع

13249/622

73

 

 

 

                                                  

با توجه به نتايج جدول فوق، مقدار F مشاهده شده در سطح  0/01اثر معناداري نشان مي‌دهد. از اين رو مي‌توان نتيجه گرفت كه پنج متغيّر پيش بين بر روي متغيّر ملاك (نمرهٔ خلّاقيّت) تأثير مي‌گذارند. در جدول ت-21 ضرايب تحليل رگرسيون همزمان نمره خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش ارايه شده است:

 

 

جدول ت-21: ضرايب تحليل رگرسيون همزمان نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش دانش‌آموزان تيزهوش پايهٔ اوّل راهنمايي

 متغيّرها

ضريب B

خطاي استاندارد B

بتا

T

سطح معناداري

عدد ثابت

130/823

22/863

 

5/722

0/000

جنب و جوش هيجاني

0/143

0/156

0/115

0/916

0/363

سرسختي

0/947

0/310

0/377

3/051

0/003

بيتابي

-0/244

0/095

-0/289

-2/573

0/012

هيجان پذيري

-0/065

0/115

-0/064

-0/567

0/573

هوش

-0/112

0/150

-0/079

-0/742

0/461

 

بر اساس نتايج جدول فوق ، مقادير ضرايب رگرسيون «سرسختي شناختی» در سطح 01/0 و «بيتابي» در سطح 05/0 معنادار شده‌اند. امّا ضرايب «جنب و جوش هيجاني»، «هيجان پذيري» و «هوش» معنادار نبودند.

پس از اجراي تحليل رگرسيون همزمان، براي شناسايي متغيّرهايي كه بيشترين همبستگي را با خلّاقيّت داشتند، مجدّداً تحليل رگرسيون بر پايهٔ روش گام به گام صورت گرفت. جدول ت-22 نتايج اين تحليل را نشان مي‌دهد:

جدول ت-22: تحليل رگرسيون گام به گام نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش دانش‌آموزان تيزهوش پايهٔ اوّل راهنمايي

 

متغيّرها

R

R2

R2 تعديل شده

برآورد خطاي استاندارد

گام1)سرسختي شناختی

 

0/406

0/165

0/153

12/39755

گام2)سرسختي شناختی،

بيتابي

 

0/508

0/258

0/237

11/76552


روش گام به گام تحليل رگرسيون در دو گام حاكي از وجود دو متغيّر «سرسختي شناختی» و «بيتابي» بود كه مجموعاً بيست و شش درصد واريانس نمرهٔ خلّاقيّت را تبيين مي‌كردند. «سرسختي شناختی» به تنهايي پانزده درصد واريانس نمرهٔ خلّاقيّت را تبيين مي‌كند. همان گونه كه مقدار  F مشاهده شده در جدول ت-23 نشان مي‌دهد، همبستگيهاي هر دو متغيّر مزبور در سطح 01/0 معنادارند.

جدول ت-23: تحليل واريانس رگرسيون گام به گام نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش دانش‌آموزان تيزهوش پايهٔ اوّل راهنمايي

منابع تغييرات

 

مجموع مجذورات

درجهٔ آزادي

ميانگين مجذورات

مقدار F

سطح معناداري

گام1)

رگرسيون

2183/279

1

2183/279

14/205

0/000

 

باقيمانده(خطا)

11066/342

72

153/699

 

 

 

جمع

13249/622

73

 

 

 

گام2)

رگرسيون

3421/278

2

1710/639

12/358

0/000

 

باقيمانده(خطا)

9828/344

71

138/427

 

 

 

جمع

13249/622

73

 

 

 

 

 

جدول ت-24: ضرايب تحليل رگرسيون گام به گام نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش دانش‌آموزان تيزهوش پايهٔ اوّل راهنمايي

متغيّرها

 

B ضريب

خطاي استاندارد B

بتا

T

سطح معناداري

(1گام

عدد ثابت

106/014

10/906

 

9/721

0/000

 

سرسختي

1/019

0/270

0/406

3/769

0/000

(2گام

عدد ثابت

116/059

10/881

 

10/666

0/000

 

سرسختي

1/123

0/259

0/447

4/337

0/000

 

بيتابي

-0/260

0/087

-0/308

-2/991

0/004

 

از اين رو با توجّه به معناداري ضرايب رگرسيون در گام دوم، معادلهٔ رگرسيون براي نمرهٔ كلّ خلّاقيّت دانش‌آموزان تيزهوش پايهٔ اوّل راهنمايي چنين است:

 

 (بيتابي) -0/260 (سرسختي شناختی) =116/059+1/123 خلّاقيّت

بنابراين، بهترين عامل پيش بين براي خلّاقيّت دانش آموزان تيزهوش پايهٔ اوّل راهنمايي «سرسختي شناختی» است. به عبارت ديگر ««شيفتگي براي تجربه»، «سرسختي براي كشف بزرگ»، «احساس نیرومندی شديد» و «آمادگي براي کنجکاوی»، بيشترين عوامل هيجاني تقويت كننده براي خلّاقيّت دانش‌آموزان تيزهوش پايهٔ اوّل راهنمايي به شمار مي‌آيد.

در جدول ت-25 نتايج تحليل رگرسيون همزمان نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش دانش آموزان تيزهوش پايهٔ دوم راهنمايي ارايه شده است.

 

جدول ت-25: تحليل رگرسيون همزمان نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش دانش‌آموزان تيزهوش پايهٔ دوم راهنمايي

متغيّرها

R

R2

R2

تعديل شده

برآورد خطاي استاندارد

عوامل پيش بين پنجگانه

0/600

0/360

0/317

10/75322

همان‌طور كه نتايج جدول نشان مي‌دهد اندازهٔ R2 حاصله از كليهٔ متغيّرهاي وارد شده به تحليل بيانگر آن است كه اين متغيّرها در حدود سي و شش درصد تغييرات نمرهٔ خلّاقيّت را مي‌توانند تبيين كنند.

در جدول ت-26 نتايج تحليل واريانس رگرسيون همزمان نمرهٔ كل خلّاقيّت دانش‌آموران تيزهوش پايهٔ دوم راهنمايي بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش ارايه شده است.

 

جدول ت-26: تحليل واريانس رگرسيون همزمان نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش دانش‌آموزان تيزهوش پايهٔ دوم راهنمايي

منابع تغييرات

 

مجموع مجذورات

درجة آزادي

ميانگين مجذورات

مقدار F

سطح معناداري

 

رگرسيون

4879/049

5

975/810

8/439

0/000

 

باقيماندة خطا

8672/384

75

115/632

 

 

 

جمع

13551/432

80

 

 

 

با توجه به نتايج جدول فوق، مقدار F مشاهده شده در سطح  0/01اثر معناداري نشان مي‌دهد.از اين رو مي‌توان نتيجه گرفت كه پنج متغيّر پيش بين بر روي متغيّر ملاك(نمرهٔ خلّاقيّت) تأثير مي‌گذارند. در جدول ت-27 ضرايب تحليل رگرسيون همزمان نمره خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش ارايه شده است:

 

جدول ت- 27: ضرايب تحليل رگرسيون همزمان نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش دانش‌آموزان تيزهوش پايهٔ دوم راهنمايي

 متغيّرها

ضريب B

خطاي استاندارد B

بتا

T

سطح معناداري

عدد ثابت

95/773

17/614

 

5/437

/0000

جنب و جوش هيجاني

/0116

/0131

/0085

/885

/0379

سرسختي

1/204

/0274

/0425

4/388

/0000

بيتابي

-/0167

/0077

-/0228

-2/181

/0032

هيجان پذيري

-/0117

/0076

-/0163

-1/548

/0126

هوش

/0087

/0086

/0094

1/009

/0316

بر اساس نتايج جدول ت-27 ، مقادير ضرايب رگرسيون «سرسختي» در سطح 01/0 و «بيتابي» در سطح 05/0 معنادار شده‌اند. امّا ضرايب «جنب و جوش هيجاني»، «هيجان پذيري و «هوش» معنادار نيستند.

پس از اجراي تحليل رگرسيون همزمان، براي شناسايي متغيّرهايي كه بيشترين همبستگي را با خلّاقيّت داشتند، مجدداً تحليل رگرسيون بر پايهٔ روش گام به گام صورت گرفت. جدول ت-28 نتايج اين تحليل را نشان مي‌دهد:

جدول ت-28: تحليل رگرسيون گام به گام نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش دانش‌آموزان تيزهوش پايهٔ دوم راهنمايي

 

متغيّرها

R

R2

R2 تعديل شده

برآورد خطاي استاندارد

گام1)سرسختي

 

0/485

0/235

0/225

11/45513

گام2)سرسختي

بيتابي

 

0/570

0/325

0/308

10/82600

 

روش گام به گام تحليل رگرسيون در دو گام حاكي از وجود دو متغيّر «سرسختي شناختی» و «بيتابي» بود كه مجموعاً سي و سه درصد واريانس نمرهٔ خلّاقيّت را تبيين مي‌كنند. «سرسختي شناختی» به تنهايي بيست و چهار درصد واريانس نمرهٔ خلّاقيّت را تبيين مي‌كند. همان گونه كه مقدار  F مشاهده شده در جدول ت-29 نشان مي‌دهد، همبستگيهاي هر چهار متغيّر مزبور در سطح 01/0 معنادارند.

 

جدول ت-29: تحليل واريانس رگرسيون گام به گام نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش دانش‌آموزان تيزهوش پايهٔ دوم راهنمايي

منابع تغييرات

 

مجموع مجذورات

درجهٔ آزادي

ميانگين مجذورات

مقدار F

سطح معناداري

گام1)

رگرسيون

3185/051

1

3185/051

24/273

0/000

 

باقيمانده(خطا)

10366/381

79

131/220

 

 

 

جمع

13551/432

80

 

 

 

گام2)

رگرسيون

4409/651

2

2204/826

18/812

0/000

 

باقيمانده(خطا)

9141/781

78

117/202

 

 

 

جمع

13551/432

80

 

 

 

 

جدول ت-30: ضرايب تحليل رگرسيون گام به گام نمرة خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش دانش‌آموزان تيزهوش پايهٔ دوم راهنمايي

متغيّرها

 

B ضريب

خطاي استاندارد B

بتا

T

سطح معناداري

(1گام

عدد ثابت

92/476

10/896

 

8/487

0/000

 

سرسختي

1/374

0/279

0/485

4/927

0/000

(2گام

عدد ثابت

108/334

11/406

 

9/498

0/000

 

سرسختي

1/334

0/264

0/471

5/057

0/000

 

بيتابي

-0/221

0/068

-0/301

-3/232

0/002

از اين رو با توجّه به معناداري ضرايب رگرسيون در گام دوم، معادلهٔ رگرسيون براي نمرهٔ كلّ خلّاقيّت دانش‌آموزان تيزهوش پايهٔ دوم راهنمايي چنين است:

 (بيتابي) -0/221 (سرسختي) =108/334+1/334 خلّاقيّت

 

بنابراين بهترين عامل پيش‌بين براي خلّاقيّت دانش‌آموزان تيزهوش پايهٔ دوم راهنمايي «سرسختي» است. به عبارت ديگر ««شيفتگي براي تجربه»، «سرسختي براي كشف بزرگ»، «احساس نیرومندی شديد» و «آمادگي براي کنجکاوی»، بيشترين عوامل هيجاني تقويت كننده براي خلّاقيّت دانش آموزان تيزهوش پايهٔ دوم راهنمايي به شمار مي‌آيد.

در جدول ت-31 نتايج تحليل رگرسيون همزمان نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش دانش آموزان تيزهوش پايهٔ سوم راهنمايي ارايه شده است.

 

جدول ت-31: تحليل رگرسيون همزمان نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش دانش‌آموزان تيزهوش پايهٔ سوم راهنمايي

متغيّرها

R

R2

R2

تعديل شده

برآورد خطاي استاندارد

عوامل پيش بين پنجگانه

0/644

0/415

0/367

9/50770

همان‌طور كه نتايج جدول نشان مي‌دهد اندازهٔ R2 حاصله از كليهٔ متغيّرهاي وارد شده به تحليل بيانگر آن است كه اين متغيّرها در حدود چهل و دو درصد تغييرات نمرهٔ خلّاقيّت را مي‌توانند تبيين كنند.

در جدول ت-32 نتايج تحليل واريانس رگرسيون همزمان نمرهٔ كل خلّاقيّت دانش‌آموران تيزهوش پايهٔ سوم راهنمايي بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش ارايه شده است.

 

جدول ت-32: تحليل واريانس رگرسيون همزمان نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش دانش‌آموزان تيزهوش پايهٔ سوم راهنمايي

منابع تغييرات

 

مجموع مجذورات

درجة آزادي

ميانگين مجذورات

مقدار F

سطح معناداري

 

رگرسيون

3967/936

5

793/587

8/779

0/000

 

باقيماندة خطا

5604/578

62

90/396

 

 

 

جمع

9572/515

67

 

 

 

 

با توجه به نتايج جدول فوق، مقدار F مشاهده شده در سطح  0/01اثر معناداري نشان مي‌دهد. از اين رو مي‌توان نتيجه گرفت كه پنج متغيّر پيش بين بر روي متغيّر ملاك(نمرهٔ خلّاقيّت) تأثير مي‌گذارند. در جدول ت-33 ضرايب تحليل رگرسيون همزمان نمره خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش ارايه شده است:

جدول ت-33: ضرايب تحليل رگرسيون همزمان نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش دانش‌آموزان تيزهوش پايهٔ سوم راهنمايي

 متغيّرها

ضريب B

خطاي استاندارد B

بتا

T

سطح معناداري

عدد ثابت

96/157

17/364

 

5/538

0/000

جنب و جوش هيجاني

0/308

0/123

0/274

2/503

0/015

سرسختي

1/018

0/260

0/429

3/923

0/000

بيتابي

-0/038

0/081

-0/059

-0/471

0/640

هيجان پذيري

-0/087

0/108

-0/103

-0/803

0/425

هوش

-0/019

0/095

-0/020

-0/204

0/839

 

بر اساس نتايج جدول ت-33 ، مقادير ضرايب رگرسيون «سرسختي» در سطح 01/0 و «جنب و جوش هيجاني»، در سطح 05/0 معنادار شده‌اند. امّا ضرايب «بيتابي»، «هيجان‌پذيري» و «هوش» معنادار نيستند.

پس از اجراي تحليل رگرسيون همزمان، براي شناسايي متغيّرهايي كه بيشترين همبستگي را با خلّاقيّت داشتند، مجدداً تحليل رگرسيون بر پايهٔ روش گام به گام صورت گرفت. جدول ت-34 نتايج اين تحليل را نشان مي‌دهد:

 

جدول ت-34: تحليل رگرسيون گام به گام نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش دانش‌آموزان تيزهوش پايهٔ سوم راهنمايي

متغيّرها

R

R2

R2 تعديل شده

برآورد خطاي استاندارد

گام1)سرسختي

 

0/573

0/329

0/318

9/86838

گام2)سرسختي

جنب و جوش هيجاني

 

0/628

0/394

0/375

9/44633

 

روش گام به گام تحليل رگرسيون در دو گام حاكي از وجود دو متغيّر «سرسختي» و «جنب‌وجوش هيجاني» بود كه مجموعاً سي و نه درصد واريانس نمرهٔ خلّاقيّت را تبيين مي‌كردند. «سرسختي شناختی» به تنهايي سي و سه درصد واريانس نمرهٔ خلّاقيّت را تبيين مي‌كند. همان گونه كه مقدار  F مشاهده شده در جدول ت-35 نشان مي‌دهد،همبستگيهاي هر دو متغيّر مزبور در سطح 01/0 معنادارند.

 

جدول ت-35: تحليل واريانس رگرسيون گام به گام نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش دانش‌آموزان تيزهوش پايهٔ سوم راهنمايي

منابع تغييرات

 

مجموع مجذورات

درجهٔ آزادي

ميانگين مجذورات

مقدار F

سطح معناداري

گام1)

رگرسيون

3145/104

1

3145/104

32/296

0/000

 

باقيمانده‌خطا

6427/411

66

97/385

 

 

 

جمع

9572/515

67

 

 

 

گام2)

رگرسيون

3772/360

2

1886/180

21/138

0/000

 

باقيمانده‌خطا

5800/154

65

89/233

 

 

 

جمع

9572/515

67

 

 

 

                                                  

جدول ت-36: ضرايب تحليل رگرسيون گام به گام نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش دانش‌آموزان تيزهوش پايهٔ سوم راهنمايي

 

متغيّرها

 

B ضريب

خطاي استاندارد B

بتا

T

سطح معناداري

(1گام

عدد ثابت

91/800

9/142

 

10/041

0/000

 

سرسختي

1/361

0/240

0/573

5/683

0/000

(2گام

عدد ثابت

84/397

9/186

 

9/187

0/000

 

سرسختي

1/074

0/254

0/452

4/232

0/000

 

جنب وجوش هيجاني

0/318

0/120

0/283

2/651

0/010

از اين رو با توجّه به معناداري ضرايب رگرسيون در گام دوم، معادلهٔ رگرسيون براي نمرهٔ كلّ خلّاقيّت دانش‌آموزان تيزهوش پايهٔ سوم راهنمايي چنين است:

 

(جنب و جوش هيجاني) 0/318 + (سرسختي شناختی) =84/397+1/074 خلّاقيّت

از اين رو، بهترين عامل پيش بين براي خلّاقيّت دانش آموزان تيزهوش پايهٔ سوم راهنمايي «سرسختي» است. به عبارت ديگر ««شيفتگي براي تجربه»، «سرسختي براي كشف بزرگ»، «احساس نیرومندی شديد» و «آمادگي براي کنجکاوی»، بيشترين عوامل هيجاني تقويّت كننده براي خلّاقيّت دانش‌آموزان تيزهوش پايهٔ سوم راهنمايي به شمار مي‌آيد.

در جدول ت-37 نتايج تحليل رگرسيون همزمان نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش دانش آموزان تيزهوش پايهٔ اوّل دبيرستان ارايه شده است.

جدول ت-37: تحليل رگرسيون همزمان نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش دانش‌آموزان تيزهوش پايهٔ اوّل دبيرستان

متغيّرها

R

R2

R2

تعديل شده

برآورد خطاي استاندارد

عوامل پيش بين پنجگانه

0/607

0/368

0/300

11/84048

                                    

همان‌طور كه نتايج جدول نشان مي‌دهد اندازهٔ R2 حاصله از كليهٔ متغيّرهاي وارد شده به تحليل بيانگر آن است كه اين متغيّرها در حدود سي و هفت درصد تغييرات نمرهٔ خلّاقيّت را مي‌توانند تبيين كنند.

در جدول ت-38 نتايج تحليل واريانس رگرسيون همزمان نمرهٔ كلّ خلّاقيّت دانش‌آموران تيزهوش پايهٔ اوّل دبيرستان بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش ارايه شده است.

 

جدول ت-38: تحليل واريانس رگرسيون همزمان نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش دانش‌آموزان تيزهوش پايهٔ اوّل دبيرستان

منابع تغييرات

 

مجموع مجذورات

درجة آزادي

ميانگين مجذورات

مقدار F

سطح معناداري

 

رگرسيون

3761/460

5

752/292

5/366

0/001

 

باقيماندة خطا

6449/059

46

140/197

 

 

 

جمع

10210/519

51

 

 

 

با توجه به نتايج جدول فوق، مقدار F مشاهده شده در سطح 0/01 اثر معناداري نشان مي‌دهد. از اين رو مي‌توان نتيجه گرفت كه پنج متغيّر پيش بين بر روي متغيّر ملاك(نمرهٔ خلّاقيّت) تأثير مي‌گذارند. در جدول ت4-93 ضرايب تحليل رگرسيون همزمان نمره خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش ارايه شده است:

جدول ت-39: ضرايب تحليل رگرسيون همزمان نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش دانش‌آموزان تيزهوش پايهٔ اوّل دبيرستان

 متغيّرها

ضريب B

خطاي استاندارد B

بتا

T

سطح معناداري

عدد ثابت

145/132

23/246

 

6/243

0/000

جنب و جوش هيجاني

-0/414

0/315

-0/196

-1/312

0/196

سرسختي

0/981

0/238

0/622

4/114

0/000

بيتابي

-0/228

0/110

-0/267

-2/064

0/045

هيجان پذيري

-0/210

0/106

-0/246

-1/973

0/055

هوش

-0/172

0/38

-0/152

-1/251

0/217

بر اساس نتايج جدول ت-39 ، مقادير ضرايب رگرسيون «سرسختي» در سطح 01/0 و «بيتابي» در سطح 05/0 معنادار شده‌اند.امّا ضرايب «جنب و جوش هيجاني»، «هيجان پذيري» و «هوش» معنادار نيستند.

پس از اجراي تحليل رگرسيون همزمان، براي شناسايي متغيّرهايي كه بيشترين همبستگي را با خلّاقيّت داشتند، مجدّداً تحليل رگرسيون بر پايهٔ روش گام به گام صورت گرفت. جدول ت-40 نتايج اين تحليل را نشان مي‌دهد:

 

جدول ت-40: تحليل رگرسيون گام به گام نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش دانش‌آموزان تيزهوش پايهٔ اوّل دبيرستان

 

متغيّرها

R

R2

R2 تعديل شده

برآورد خطاي استاندارد

گام1)سرسختي

 

0/424

0/179

0/163

12/94453

گام2)سرسختي

بيتابي

 

0/530

0/281

0/252

12/24025

 

روش گام به گام تحليل رگرسيون در دو گام حاكي از وجود دو متغيّر «سرسختي» و «بيتابي» بود كه مجموعاً بيست و هشت درصد واريانس نمرهٔ خلّاقيّت را تبيين مي‌كنند. «سرسختي شناختی» به تنهايي هجده درصد واريانس نمرهٔ خلّاقيّت را تبيين مي‌كند. همان گونه كه مقدار  F مشاهده شده در جدول ت-41 نشان مي‌دهد،همبستگيهاي هر دو متغيّر مزبور در سطح 01/0 معنادارند.

جدول ت-41: تحليل واريانس رگرسيون گام به گام نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش دانش‌آموزان تيزهوش پايهٔ اوّل دبيرستان

منابع تغييرات

 

مجموع مجذورات

درجهٔ آزادي

ميانگين مجذورات

مقدار F

سطح معناداري

گام1)

رگرسيون

1832/471

1

1832/471

10/936

0/002

 

باقيمانده(خطا)

8378/048

50

167/561

 

 

 

جمع

10210/519

51

 

 

 

گام2)

رگرسيون

2869/162

2

1434/581

9/575

0/000

 

باقيمانده(خطا)

7341/357

49

149/824

 

 

 

جمع

10210/519

51

 

 

 

 

 

 

جدول ت-42: ضرايب تحليل رگرسيون گام به گام نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش دانش‌آموزان تيزهوش پايهٔ اوّل دبيرستان

متغيّرها

 

B ضريب

خطاي استاندارد B

بتا

T

سطح معناداري

(1گام

عدد ثابت

101/214

11/836

 

8/551

0/000

 

سرسختي

/0668

/0202

/0424

3/307

0/002

(2گام

عدد ثابت

108/544

11/534

 

9/411

0/000

 

سرسختي

/0842

/0202

/0534

4/164

0/000

 

بيتابي

-/0288

/0109

-0/337

-2/630

0/011

از اين رو با توجّه به معناداري ضرايب رگرسيون در گام دوم، معادلهٔ رگرسيون براي نمرهٔ كلّ خلّاقيّت دانش‌آموزان تيزهوش پايهٔ اوّل دبيرستان چنين است:

 

(بيتابي) -0/288  (سرسختي) =108/544+0/842 خلّاقيّت

از اين رو، بهترين عامل پيش بين براي خلّاقيّت دانش آموزان تيزهوش پايهٔ اوّل دبيرستان «سرسختي» است. به عبارت ديگر ««شيفتگي براي تجربه»، «سرسختي براي كشف بزرگ»، «احساس نیرومندی شديد» و «آمادگي براي کنجکاوی»، بيشترين عوامل هيجاني تقويت كننده براي خلّاقيّت دانش آموزان تيزهوش پايهٔ اوّل دبيرستان به شمار مي‌آيد.

 

در جدول ت-43 نتايج تحليل رگرسيون همزمان نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش دانش آموزان تيزهوش پايهٔ دوم دبيرستان ارايه شده است.

جدول ت-43: تحليل رگرسيون همزمان نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش دانش‌آموزان تيزهوش پايهٔ دوم دبيرستان

متغيّرها

R

R2

R2

تعديل شده

برآورد خطاي استاندارد

عوامل پيش بين پنجگانه

0/610

0/372

0/299

12/70410

 

همان‌طور كه نتايج جدول نشان مي‌دهد اندازهٔ R2 حاصله از كليهٔ متغيّرهاي وارد شده به تحليل بيانگر آن است كه اين متغيّرها در حدود سي و هفت درصد تغييرات نمرهٔ خلّاقيّت را مي‌توانند تبيين كنند.

در جدول ت-44 نتايج تحليل واريانس رگرسيون همزمان نمرهٔ كل خلّاقيّت دانش‌آموران تيزهوش پايهٔ دوم دبيرستان بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش ارايه شده است.

جدول ت-44: تحليل واريانس رگرسيون همزمان نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش دانش‌آموزان تيزهوش پايهٔ دوم دبيرستان

منابع تغييرات

 

مجموع مجذورات

درجة آزادي

ميانگين مجذورات

مقدار F

سطح معناداري

 

رگرسيون

4110/869

5

822/174

5/094

0/001

 

باقيماندة خطا

6939/947

43

161/394

 

 

 

جمع

11050/816

48

 

 

 

با توجه به نتايج جدول فوق، مقدار F مشاهده شده در سطح  0/01اثر معناداري نشان مي‌دهد. از اين رو مي‌توان نتيجه گرفت كه پنج متغيّر پيش بين بر روي متغيّر ملاك(نمرهٔ خلّاقيّت) تأثير مي‌گذارند. در جدول ت-45 ضرايب تحليل رگرسيون همزمان نمره خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش ارايه شده است:

جدول ت-45: ضرايب تحليل رگرسيون همزمان نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش دانش‌آموزان تيزهوش پايهٔ دوم دبيرستان

 متغيّرها

ضريب B

خطاي استاندارد B

بتا

T

سطح معناداري

عدد ثابت

84/831

32/433

 

2/616

/0012

جنب و جوش هيجاني

-/0155

/0253

-/0083

-/0612

/0544

سرسختي

1/162

/0279

0/553

4/165

0/000

بيتابي

-/0197

/0133

-0/186

-1/484

0/145

هيجان پذيري

-/0227

/0137

-0/214

-1/662

0/104

هوش

/0102

/0181

0/072

0/565

0/575

بر اساس نتايج جدول ت-45 ، مقادير ضرايب رگرسيون «سرسختي» در سطح 01/0 معنادار شده‌اند.امّا ضرايب «بيتابي»، «جنب و جوش هيجاني»، «هيجان پذيري» و «هوش» معنادار نيستند.

پس از اجراي تحليل رگرسيون همزمان، براي شناسايي متغيّرهايي كه بيشترين همبستگي را با خلّاقيّت داشتند، مجدّداً تحليل رگرسيون بر پايهٔ روش گام به گام صورت گرفت. جدول ت-46 نتايج اين تحليل را نشان مي‌دهد:

جدول ت-46: تحليل رگرسيون گام به گام نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش دانش‌آموزان تيزهوش پايه دوم دبيرستان

 

متغيّرها

R

R2

R2 تعديل شده

برآورد خطاي استاندارد

گام1)سرسختي

 

0/512

0/262

0/246

13/17484

گام2)سرسختي

هيجان پذيري

 

0/571

0/326

0/297

12/72255


روش گام به گام تحليل رگرسيون در دو گام حاكي از وجود دو متغيّر «سرسختي» و «هيجان پذيري» بود كه مجموعاً سي و سه درصد واريانس نمرهٔ خلّاقيّت را تبيين مي‌كنند. «سرسختي شناختی» به تنهايي بيست و شش درصد واريانس نمرهٔ خلّاقيّت را تبيين مي‌كند. همان گونه كه مقدار  F مشاهده شده در جدول ت-47 نشان مي‌دهد، همبستگيهاي هر دو متغيّر مزبور در سطح 01/0 معنادارند.

 

جدول ت-47: تحليل واريانس رگرسيون گام به گام نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش دانش‌آموزان تيزهوش پايهٔ دوم دبيرستان

منابع تغييرات

 

مجموع مجذورات

درجهٔ آزادي

ميانگين مجذورات

مقدار F

سطح معناداري

گام1)

رگرسيون

2892/731

1

2892/731

16/665

0/000

 

باقيمانده(خطا)

8158/085

47

173/576

 

 

 

جمع

11050/816

48

 

 

 

گام2)

رگرسيون

3605/101

2

1802/550

11/136

0/000

 

باقيمانده(خطا)

7445/716

46

161/863

 

 

 

جمع

11050/816

48

 

 

 

                                                  

 

 

جدول ت-48: ضرايب تحليل رگرسيون گام به گام نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش دانش‌آموزان تيزهوش پايهٔ دوم دبيرستان

 

متغيّرها

 

B ضريب

خطاي استاندارد B

بتا

T

سطح معناداري

(1گام

عدد ثابت

74/346

16/451

 

4/519

/0000

 

سرسختي

1/074

/263

/0512

4/082

/0000

(2گام

عدد ثابت

90/427

17/639

 

5/127

/0000

 

سرسختي

1/026

/0255

/0488

4/019

/0000

 

هيجان پذيري

-/0271

/0129

-/0255

-2/098

0/041

از اين رو با توجّه به معناداري ضرايب رگرسيون در گام دوم، معادلهٔ رگرسيون براي نمرهٔ كلّ خلّاقيّت دانش‌آموزان تيزهوش پايهٔ دوم دبيرستان چنين است:

 

(هيجان پذيري)0/271  - (سرسختي) =90/427+1/026 خلّاقيّت

از اين رو، بهترين عامل پيش بين براي خلّاقيّت دانش آموزان تيزهوش پايهٔ دوم دبيرستان «سرسختي» است. به عبارت ديگر ««شيفتگي براي تجربه»، «سرسختي براي كشف بزرگ»، «احساس نیرومندی شديد» و «آمادگي براي کنجکاوی»، بيشترين عوامل هيجاني تقويت كننده براي خلّاقيّت دانش آموزان تيزهوش پايهٔ دوم دبيرستان به شمار مي‌آيد.

 


د) يافته‌ها بر اساس سطح تيزهوشي

در جدول ت-49 نتايج تحليل رگرسيون همزمان نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش در سطح تيزهوشي خفيف ارايه شده است.

جدول ت-49: تحليل رگرسيون همزمان نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش در سطح تيزهوشي خفيف

متغيّرها

R

R2

R2

تعديل شده

برآورد خطاي استاندارد

عوامل پيش بين پنجگانه

0/343

0/118

0/068

12/10263

همان‌طور كه نتايج جدول نشان مي‌دهد اندازهٔ R2 حاصله از كليهٔ متغيّرهاي وارد شده به تحليل بيانگر آن است كه اين متغيّرها در حدود دوازده درصد تغييرات نمرهٔ خلّاقيّت را مي‌توانند تبيين كنند.

در جدول ت-50 نتايج تحليل واريانس رگرسيون همزمان نمرهٔ كل خلّاقيّت در سطح تيزهوشي خفيف بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش ارايه شده است.

جدول ت-50: تحليل واريانس رگرسيون همزمان نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش در سطح تيزهوشي خفيف

منابع تغييرات

 

مجموع مجذورات

درجة آزادي

ميانگين مجذورات

مقدار F

سطح معناداري

 

رگرسيون

1741/942

5

348/388

2/379

0/045

 

باقيماندة خطا

13036/164

89

146/474

 

 

 

جمع

14778/105

94

 

 

 

با توجه به نتايج جدول فوق، مقدار F مشاهده شده در سطح  0/05اثر معناداري نشان مي‌دهد. از اين رو مي‌توان نتيجه گرفت كه پنج متغيّر پيش بين بر روي متغيّر ملاك(نمرهٔ خلّاقيّت) تأثير مي‌گذارند. در جدول ت-51 ضرايب تحليل رگرسيون همزمان نمره خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش ارايه شده است:

 

 

جدول ت-51: ضرايب تحليل رگرسيون همزمان نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش در سطح تيزهوشي خفيف

 متغيّرها

ضريب B

خطاي استاندارد B

بتا

T

سطح معناداري

عدد ثابت

144/457

36/491

 

3/959

0/000

جنب و جوش هيجاني

/0233

/0094

/0294

2/473

0/015

سرسختي

/0213

/0127

/0205

1/680

0/097

بيتابي

-/0129

/0086

-/0170

-1/496

0/138

هيجان پذيري

-/0100

/0091

-/0122

-1/099

0/275

هوش

-/0075

/0288

-/0027

-0/259

0/796

                                                   

بر اساس نتايج جدول ت-51 ، مقادير ضرايب رگرسيون «جنب و جوش هيجاني» در 05/0 معنادار شده‌اند. امّا ضرايب «سرسختي»، «بيتابي»، «هيجان‌پذيري» و «هوش» معنادار نيستند.

پس از اجراي تحليل رگرسيون همزمان، براي شناسايي متغيّرهايي كه بيشترين همبستگي را با خلّاقيّت داشتند، مجدّداً تحليل رگرسيون بر پايهٔ روش گام به گام صورت گرفت. جدول ت-52 نتايج اين تحليل را نشان مي‌دهد:

جدول ت-52: تحليل رگرسيون گام به گام نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش در سطح تيزهوشي خفيف

متغيّرها

R

R2

R2 تعديل شده

برآورد خطاي استاندارد

گام1)جنب و جوش هيجاني

 

0/213

0/045

0/035

12/31691


روش گام به گام تحليل رگرسيون در يك گام حاكي از وجود متغيّر «جنب و جوش هيجاني» بود كه فقط چهار درصد واريانس نمرهٔ خلّاقيّت را تبيين مي‌كند. همان گونه كه مقدار  F مشاهده شده در جدول ت-53 نشان مي‌دهد، همبستگي متغيّر مزبور در سطح 05/0 معنادار است..

 

 

 

جدول ت-53: تحليل واريانس رگرسيون گام به گام نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش در سطح تيزهوشي خفيف

منابع تغييرات

 

مجموع مجذورات

درجهٔ آزادي

ميانگين مجذورات

مقدار F

سطح معناداري

گام1)

رگرسيون

669/431

1

669/431

4/413

0/038

 

باقيمانده(خطا)

14108/675

93

151/706

 

 

 

جمع

14778/105

94

 

 

 

 

جدول ت-54: ضرايب تحليل رگرسيون گام به گام نمرٔه خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش در سطح تيزهوشي خفيف

متغيّرها

 

B ضريب

خطاي استاندارد B

بتا

T

سطح معناداري

(1گام

عدد ثابت

135/882

4/353

 

31/218

0/000

 

جنب وجوش هيجاني

0/168

0/080

0/213

2/101

0/038

از اين رو با توجّه به معناداري ضرايب رگرسيون در يك گام، معادلهٔ رگرسيون براي نمرهٔ كلّ خلّاقيّت دانش‌آموزان تيزهوش در سطح تيزهوشي خفيف چنين است:

 

(جنب و جوش هيجاني) 0/168 =135/882+ خلّاقيّت

بنابراين، بهترين عامل پيش بين براي خلّاقيّت دانش آموزان تيزهوش در سطح تيزهوشي خفيف « جنب و جوش هيجاني » است. به عبارت ديگر  «شوخ طبعی مشهود، بروز راحت هيجان و حركت، و لذّت از فعّالیتهای بدنی»، بيشترين عوامل هيجاني تقويت كننده براي خلّاقيّت دانش آموزان تيزهوش در سطح تيزهوشي خفيف به شمار مي‌آيد.

 

 

 

 

 

در جدول ت-55 نتايج تحليل رگرسيون همزمان نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش در سطح تيزهوشي نه چندان شديد ارايه شده است.

جدول ت-55: تحليل رگرسيون همزمان نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش در سطح تيزهوشي نه چندان شديد

متغيّرها

R

R2

R2

تعديل شده

برآورد خطاي استاندارد

عوامل پيش بين پنجگانه

0/648

0/419

0/399

11/47223

همان‌طور كه نتايج جدول نشان مي‌دهد اندازهٔ R2 حاصله از كليهٔ متغيّرهاي وارد شده به تحليل بيانگر آن است كه اين متغيّرها در حدود چهل و دو درصد تغييرات نمرهٔ خلّاقيّت را مي‌توانند تبيين كنند.

در جدول ت-56 نتايج تحليل واريانس رگرسيون همزمان نمرهٔ كل خلّاقيّت در سطح تيزهوشي نه چندان شديد بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش ارايه شده است.

 

جدول ت-56: تحليل واريانس رگرسيون همزمان نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش در سطح تيزهوشي نه چندان شديد

منابع تغييرات

 

مجموع مجذورات

درجة آزادي

ميانگين مجذورات

مقدار F

سطح معناداري

 

رگرسيون

13406/277

5

2681/255

20/372

0/000

 

باقيماندة خطا

18557/315

141

131/612

 

 

 

جمع

31963/592

146

 

 

 

با توجه به نتايج جدول فوق، مقدار F مشاهده شده در سطح  0/01اثر معناداري نشان مي‌دهد. از اين رو مي‌توان نتيجه گرفت كه پنج متغيّر پيش بين بر روي متغيّر ملاك(نمرهٔ خلّاقيّت) تأثير مي‌گذارند. در جدول ت-57 ضرايب تحليل رگرسيون همزمان نمرة خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش ارايه شده است:

 

 

 

 

جدول ت-57: ضرايب تحليل رگرسيون همزمان نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش در سطح تيزهوشي نه چندان شديد

 متغيّرها

ضريب B

خطاي استاندارد B

بتا

T

سطح معناداري

عدد ثابت

94/793

30/104

 

3/149

0/002

جنب و جوش هيجاني

/0519

0/072

0/540

7/214

0/000

سرسختي

0/634

0/100

0/481

6/314

0/000

بيتابي

-0/171

0/058

-0/212

-2/966

0/004

هيجان پذيري

-0/167

0/068

-0/179

-2/444

0/016

هوش

0/083

0/214

0/025

0/386

0/700

بر اساس نتايج جدول ت-57 ، مقادير ضرايب رگرسيون «سرسختي»، «جنب و جوش هيجاني» و«بيتابي» ، در سطح 01/0 و «هيجان پذيري» در سطح 05/0 معنادار شده‌اند. امّا ضرايب  «هوش» معنادار نيست.

پس از اجراي تحليل رگرسيون همزمان، براي شناسايي متغيّرهايي كه بيشترين همبستگي را با خلّاقيّت داشتند، مجدّداً تحليل رگرسيون بر پايهٔ روش گام به گام صورت گرفت. جدول 4-4 نتايج اين تحليل را نشان مي‌دهد:

جدول ت-58: تحليل رگرسيون گام به گام نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش در سطح تيزهوشي نه چندان شديد

متغيّرها

R

R2

R2 تعديل شده

برآورد خطاي استاندارد

گام 1) سطح هيجان پذيري

0/389

0/151

0/145

13/67764

گام2) سطح هيجان پذيري

0/491

0/241

0/230

12/98271

جنب وجوش هيجاني

 

 

 

 

گام3) سطح هيجان پذيري

0/618

0/382

0/369

11/75047

جنب وجوش هيجاني

 

 

 

 

سرسختي

 

 

 

 

گام 4) سطح هيجان پذيري

جنب وجوش هيجاني

سرسختي

بيتابي

0/647

0/419

0/402

11/43779

روش گام به گام تحليل رگرسيون در چهار گام حاكي از وجود چهار متغيّر «سرسختي شناختی»، «بيتابي»، «جنب‌وجوش هيجاني» و «سطح هيجان‌پذيري» بود كه مجموعاً چهل و دو درصد واريانس نمرهٔ خلّاقيّت را تبيين مي‌كنند. «سطح هيجان پذيري» به تنهايي پانزده درصد واريانس نمرهٔ خلّاقيّت را تبيين مي‌كند. همان گونه كه مقدار  F مشاهده شده در جدول ت-59 نشان مي‌دهد، همبستگيهاي هر چهار متغيّر مزبور در سطح 01/0 معنادارند.

جدول ت-59: تحليل واريانس رگرسيون گام به گام نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش سطح تيزهوشي نه چندان شديد

منابع تغييرات

 

مجموع مجذورات

درجهٔ آزادي

ميانگين مجذورات

مقدار F

سطح معناداري

گام1

رگرسيون

4837/316

1

4837/316

25/857

0/000

 

باقيمانده(خطا)

27126/276

145

187/078

 

 

 

جمع

31963/592

146

 

 

 

گام2

رگرسيون

7692/288

2

3846/144

22/819

0/000

 

باقيمانده(خطا)

24271/304

144

168/551

 

 

 

جمع

31963/592

146

 

 

 

گام3

رگرسيون

12219/083

3

4073/028

29/499

0/000

 

باقيمانده(خطا)

19744/509

143

138/073

 

 

 

جمع

31963/592

146

 

 

 

گام4

رگرسيون

13386/705

4

3346/676

25/582

0/000

باقيمانده(خطا)

18576/886

142

130/823

 

 

جمع

31963/592

146

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول ت-60: ضرايب تحليل رگرسيون گام به گام نمرة خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش سطح تيزهوشي نه چندان شديد

متغيّرها

 

B ضريب

خطاي استاندارد B

بتا

T

سطح معناداري

(1گام

عدد ثابت

160/011

3/489

 

45/867

0/000

 

هيجان پذيري

-/0364

0/071

-/0389

-5/085

0/000

(2گام

عدد ثابت

143/495

5/203

 

27/580

0/000

 

هيجان پذيري

-0/333

/0068

-/0356

-4/875

0/000

 

جنب وجوش هيجاني

0/289

/0070

0/301

4/116

0/000

(3 گام

عدد ثابت

103/601

8/409

 

12/320

0/000

 

هيجان پذيري

-0/254

/0063

-0/272

-4/012

0/000

 

جنب وجوش هيجاني

0/492

/0073

0/511

6/756

0/000

 

سرسختي

0/573

/0100

0/435

5/726

0/000

(4 گام

عدد ثابت

105/957

8/224

 

12/885

0/000

 

هيجان پذيري

-0/167

/0068

-0/179

-2/452

0/015

 

جنب وجوش هيجاني

0/521

/0072

0/542

7/289

0/000

 

سرسختي

0/637

/0100

/0484

6/388

0/000

 

بيتابي

-/0171

0/057

-/0213

-2/988

0/003

از اين رو با توجّه به معناداري ضرايب رگرسيون در گام چهارم، معادلهٔ رگرسيون براي نمرهٔ كلّ خلّاقيّت در سطح تيزهوشي نه چندان شديد چنين است:

(هيجان پذيري)0/167  - (بيتابي) -0/171 (جنب و جوش هيجاني) 0/521 + (سرسختي) =105/957+0/637 خلّاقيّت

 

در جدول ت-61 نتايج تحليل رگرسيون همزمان نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش در سطح تيزهوشي شديد ارايه شده است.

 

 

 

جدول ت-61: تحليل رگرسيون همزمان نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش در سطح تيزهوشي شديد

متغيّرها

R

R2

R2

تعديل شده

برآورد خطاي استاندارد

عوامل پيش بين پنجگانه

0/422

0/178

0/113

11/26824

همان‌طور كه نتايج جدول نشان مي‌دهد اندازهٔ R2 حاصله از كليهٔ متغيّرهاي وارد شده به تحليل بيانگر آن است كه اين متغيّرها در حدود هجده درصد تغييرات نمرهٔ خلّاقيّت را مي‌توانند تبيين كنند.

در جدول ت-62 نتايج تحليل واريانس رگرسيون همزمان نمرهٔ كلّ خلّاقيّت در سطح تيزهوشي شديد بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش ارايه شده است.

جدول ت-62: تحليل واريانس رگرسيون همزمان نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش در سطح تيزهوشي شديد

منابع تغييرات

 

مجموع مجذورات

درجة آزادي

ميانگين مجذورات

مقدار F

سطح معناداري

 

رگرسيون

1737/848

5

347/570

2/737

0/027

 

باقيماندة خطا

7999/311

63

126/973

 

 

 

جمع

9737/159

68

 

 

 

با توجه به نتايج جدول فوق، مقدار F مشاهده شده در سطح  0/01اثر معناداري نشان مي‌دهد. از اين رو مي‌توان نتيجه گرفت كه پنج متغيّر پيش بين بر روي متغيّر ملاك(نمرهٔ خلّاقيّت) تأثير مي‌گذارند. در جدول ت-63 ضرايب تحليل رگرسيون همزمان نمره خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش ارايه شده است:

 

 

 

 

جدول ت-63: ضرايب تحليل رگرسيون همزمان نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش در سطح تيزهوشي شديد

 متغيّرها

ضريب B

خطاي استاندارد B

بتا

T

سطح معناداري

عدد ثابت

178/655

53/606

 

3/333

0/001

جنب و جوش هيجاني

0/263

0/119

0/357

2/211

0/031

سرسختي

0/279

0/164

0/271

1/698

0/094

بيتابي

-0/025

0/094

-0/035

-0/265

0/792

هيجان پذيري

-0/171

0/102

-0/226

-1/674

0/099

هوش

-0/341

0/339

-0/117

-1/004

0/319

                                                   

بر اساس نتايج جدول ت-63 ، فقط مقادير ضرايب رگرسيون«جنب و جوش هيجاني»، در سطح 05/0 معنادار شده ‌است. امّا ضرايب«سرسختي»، «بيتابي»، «هيجان پذيري» و «هوش» معنادار نيستند.

پس از اجراي تحليل رگرسيون همزمان، براي شناسايي متغيّرهايي كه بيشترين همبستگي را با خلّاقيّت داشتند، مجدّداً تحليل رگرسيون بر پايهٔ روش گام به گام صورت گرفت. جدول ت-64 نتايج اين تحليل را نشان مي‌دهد:

جدول ت-64: تحليل رگرسيون گام به گام نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش در سطح تيزهوشي شديد

متغيّرها

R

R2

R2 تعديل شده

برآورد خطاي استاندارد

گام1)هيجان پذيري

 

0/309

0/096

0/082

11/46409


روش گام به گام تحليل رگرسيون در يك گام حاكي از وجود متغيّر «هيجان پذيري» بود كه ده درصد واريانس نمرهٔ خلّاقيّت را تبيين مي‌كند. همان گونه كه مقدار  F مشاهده شده در جدول ت-65 نشان مي‌دهد، همبستگي متغيّر مزبور در سطح 01/0 معنادار است.

 

 

 

 

جدول ت-65: تحليل واريانس رگرسيون گام به گام نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش در سطح تيزهوشي شديد

منابع تغييرات

 

مجموع مجذورات

درجهٔ آزادي

ميانگين مجذورات

مقدار F

سطح معناداري

گام1)

رگرسيون

931/662

1

931/662

7/089

0/010

 

باقيمانده(خطا)

8805/497

67

131/425

 

 

 

جمع

9737/159

68

 

 

 

 

جدول ت-66: ضرايب تحليل رگرسيون گام به گام نمرة خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش در سطح تيزهوشي شديد

 

متغيّرها

 

B ضريب

خطاي استاندارد B

بتا

T

سطح معناداري

(1گام

عدد ثابت

154/216

4/149

 

37/166

/0000

 

هيجان پذيري

-/0233

/0088

-/0309

-2/663

/0010

          از اين رو با توجّه به معناداري ضرايب رگرسيون در يك گام ، معادلهٔ رگرسيون براي نمرهٔ كلّ خلّاقيّت در سطح تيزهوشي شديد چنين است:

 

(هيجان پذيري)0/233 - =154/216 خلّاقيّت

همچنين بهترين عامل پيش بين براي خلّاقيّت دانش‌آموزان‌ تيزهوش در سطح تيزهوشي شديد، «سطح هيجان پذيري» است. به عبارت ديگر «احساس بدبختي، اشتغال فكري، اضطراب تازگي، پريشاني در برابر امور جزيي و انتقادناپذيري و آسان بروز كردن هيجان»، بيشترين عامل هيجاني بازدارنده براي خلّاقيّت دانش‌آموزان‌ تيزهوش در سطح تيزهوشي شديد به شمار مي‌آيد.

در جدول ت-67 نتايج تحليل رگرسيون گام به گام نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش در سطوح تيزهوشي استثنايي و عميق ارايه شده است.

تحليل رگرسيون همزمان نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش در سطوح تيزهوشي استثنايي و عميق نتايج معناداري به دست نداد.

 

جدول ت-67: تحليل رگرسيون گام به گام نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش در سطوح تيزهوشي استثنايي و عميق

متغيّرها

R

R2

R2 تعديل شده

برآورد خطاي استاندارد

گام1)هوش

 

0/674

0/455

0/405

12/52437

 

روش گام به گام تحليل رگرسيون در يك گام حاكي از وجود متغيّر «هوش» بود كه چهل و شش درصد واريانس نمرهٔ خلّاقيّت را تبيين مي‌كرد. همان گونه كه مقدار  F مشاهده شده در جدول ت-68 نشان مي‌دهد،همبستگي متغيّر مزبور در سطح 05/0 معنادار است.

جدول ت-68: تحليل واريانس رگرسيون گام به گام نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش در سطوح تيزهوشي استثنايي و عميق

منابع تغييرات

 

مجموع مجذورات

درجهٔ آزادي

ميانگين مجذورات

مقدار F

سطح معناداري

گام1)

رگرسيون

1438/541

1

1438/541

9/171

0/011

 

باقيمانده(خطا)

1725/459

11

156/860

 

 

 

جمع

3164/000

12

 

 

 

 

جدول ت-69: ضرايب تحليل رگرسيون گام به گام نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش در سطوح تيزهوشي استثنايي و عميق

متغيّرها

 

B ضريب

خطاي استاندارد B

بتا

T

سطح معناداري

(1گام

عدد ثابت

-128/697

90/445

 

-1/423

0/182

 

هوش

1/629

0/538

0/674

3/028

0/011

از اين رو با توجّه به معناداري ضرايب رگرسيون در  يك گام ، معادلهٔ رگرسيون براي نمرهٔ كلّ خلّاقيّت در سطوح تيزهوشي استثنايي و عميق چنين است:

-128/697 (هوش) = 1/629 خلّاقيّت

بنابراين بهترين عامل پيش بين براي خلّاقيّت دانش‌آموزان‌ تيزهوش در سطوح تيزهوشي استثنايي و عميق ، «هوش» است. به عبارت ديگر «هوش غير كلامي»، بيشترين عامل هوشي تقويت كننده براي خلّاقيّت دانش‌آموزان‌ تيزهوش در سطوح تيزهوشي استثنايي و عميق به شمار مي‌آيد.

ه) يافته‌ها بر اساس بهره هوشي

 

در اين بخش نتايج تحليل نتايج تحليل رگرسيون همزمان نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش در ميان دانش‌آموزان تيزهوش در نقاط عطف 115، 147، 152، 155،و 161 ارايه مي‌شود.

در جدول ت-70، نتايج تحليل رگرسيون همزمان نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش در ميان دانش‌آموزان تيزهوش با بهرهٔ هوشي 115 به بالا ارايه شده است:

جدول ت-70: تحليل رگرسيون همزمان نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش با بهرهٔ هوشي 115 به بالا

متغيّرها

R

R2

R2

تعديل شده

برآورد خطاي استاندارد

عوامل پيش بين پنجگانه

/0524

/0274

/0263

11/68059

همان‌طور كه نتايج جدول نشان مي‌دهد، اندازهٔ R2 حاصله از كليهٔ متغيّرهاي وارد شده به تحليل بيانگر آن است كه اين متغيّرها در حدود بيست و هفت درصد تغييرات نمرهٔ خلّاقيّت را مي‌توانند تبيين كنند.

در جدول ت-71 نتايج تحليل واريانس رگرسيون همزمان نمرهٔ كلّ خلّاقيّت دانش آموزان تيزهوش بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش ارايه شده است.

جدول ت-71: تحليل واريانس رگرسيون همزمان نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش با بهرهٔ هوشي 115 به بالا

منابع تغييرات

 

مجموع مجذورات

درجة آزادي

ميانگين مجذورات

مقدار F

سطح معناداري

 

رگرسيون

16388/992

5

3277/798

24/024

0/000

 

باقيماندة خطا

43386/672

318

136/436

 

 

 

جمع

59775/664

323

 

 

 

 

با توجه به نتايج جدول فوق، مقدار F مشاهده شده در سطح  0/01اثر معناداري نشان مي‌دهد. از اين رو مي‌توان نتيجه گرفت كه پنج متغيّر پيش بين بر روي متغيّر ملاك(نمرهٔ خلّاقيّت) تأثير مي‌گذارند. در جدول ت-72 ضرايب تحليل رگرسيون همزمان نمره خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش ارايه شده است:

جدول ت-72: ضرايب تحليل رگرسيون همزمان نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش با بهرهٔ هوشي 115 به بالا

 متغيّرها

ضريب B

خطاي استاندارد B

بتا

T

سطح معناداري

عدد ثابت

117/970

8/971

 

13/151

0/000

جنب و جوش هيجاني

/0403

/0050

/0465

8/055

0/000

سرسختي

/0454

/0068

/0387

6/716

0/000

بيتابي

-/0150

/0042

-/0191

-3/583

0/000

هيجان پذيري

-/0149

/0047

-/0171

-3/204

0/001

هوش

/0004

/0051

/0004

0/079

0/937

 

بر اساس نتايج جدول ت-72 ، مقادير ضرايب رگرسيون «سرسختي»، «جنب وجوش هيجاني»، «بيتابي» و «هيجان پذيري» در سطح 01/0 معنادار شده‌اند. امّا ضرايب «هوش» معنادار نيست.

پس از اجراي تحليل رگرسيون همزمان، براي شناسايي متغيّرهايي كه بيشترين همبستگي را با خلّاقيّت داشتند، مجدّداً تحليل رگرسيون بر پايهٔ روش گام به گام صورت گرفت. جدول ت-73 نتايج اين تحليل را نشان مي‌دهد:

جدول ت-73: تحليل رگرسيون گام به گام نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش با بهرهٔ هوشي 115 به بالا

متغيّرها

R

R2

R2 تعديل شده

برآورد خطاي استاندارد

گام 1) سطح هيجان پذيري

311/0

0/097

0/094

12/94954

گام2) جنب وجوش هيجاني

398/0

158/0

0/153

12/51982

گام3) سرسختي

0/495

245/0

0/238

11/87725

گام 4) بيتابي

524/0

274/0

0/265

11/66238

روش گام به گام تحليل رگرسيون در چهار گام حاكي از وجود چهار متغيّر «سرسختي»، «بيتابي»، «جنب‌وجوش هيجاني» و «سطح هيجان‌پذيري» بود كه مجموعاً بيست و هفت درصد واريانس نمرهٔ خلّاقيّت را تبيين ميكنند. «سطح هيجان‌پذيري» به تنهايي ده درصد واريانس نمرهٔ خلّاقيّت را تبيين مي‌كند. همان گونه كه مقدار  F مشاهده شده در جدول ت-74 نشان مي‌دهد، همبستگيهاي هر چهار متغيّر مزبور در سطح 01/0 معنادارند.

جدول ت-74: تحليل واريانس رگرسيون گام به گام نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش با بهرهٔ هوشي 115 به بالا

منابع تغييرات

مجموع مجذورات

درجهٔ آزادي

ميانگين مجذورات

مقدار F

سطح معناداري

گام1)

رگرسيون

5779/315

1

315/5779

464/34

000/0

 

باقيمانده(خطا)

53996/348

322

691/167

 

 

 

جمع

59775/664

323

 

 

 

گام2)

رگرسيون

9460/228

2

114/4730

177/30

000/0

 

باقيمانده(خطا)

50315/435

321

746/156

 

 

 

جمع

59775/664

323

 

 

 

گام3)

رگرسيون

14633/551

3

850/4877

578/34

000/0

 

باقيمانده(خطا)

45142/113

320

069/141

 

 

 

جمع

59775/664

323

 

 

 

گام4)

رگرسيون

16388/147

4

4097/37

30/123

 

0/000

 

 

باقيمانده(خطا)

43387/517

319

136/011

 

 

 

جمع

59775/664

323

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول ت-75: ضرايب تحليل رگرسيون گام به گام نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيزهاي واكنشهاي هيجاني و هوش با بهرهٔ هوشي 115 به بالا

متغيّرها

 

B ضريب

خطاي استاندارد B

بتا

T

سطح معناداري

(1گام

عدد ثابت

156/235

2/232

 

69/995

0/000

 

هيجان پذيري

-0/271

0/046

-0/311

-5/871

0/000

(2 گام

عدد ثابت

143/438

3/410

 

42/059

0/000

 

هيجان پذيري

-0/236

0/045

-0/271

-5/235

/0000

 

جنب و جوش هيجاني

0/218

0/045

0/251

4/846

/0000

(3 گام

عدد ثابت

115/697

5/608

 

20/630

/0000

 

هيجان پذيري

-0/220

0/043

-0/252

-5/117

/0000

 

جنب و جوش هيجاني

0/381

0/050

0/440

7/554

/0000

 

سرسختي

0/408

0/067

0/348

6/056

/0000

(4 گام

عدد ثابت

118/524

5/563

 

21/307

/0000

 

هيجان پذيري

-0/149

0/046

-0/171

-3/209

/0001

 

جنب و جوش هيجاني

0/403

0/050

0/465

8/070

/0000

 

سرسختي

0/454

0/067

0/387

6/734

/0000

 

بيتابي

-0/150

0/042

-0/191

-3/592

/0000

 

از اين رو با توجّه به معناداري ضرايب رگرسيون در گام چهارم، معادلهٔ رگرسيون براي نمرهٔ كلّ خلّاقيّت در طيف بهرهٔ هوشي 115 به بالا چنين است:

(هيجان پذيري)0/149  - (بيتابي) -0/150 (جنب و جوش هيجاني) 0/403 + (سرسختي) =118/524+0/454 خلّاقيّت

 

 

جدول ت-76: تحليل رگرسيون همزمان نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش با بهرهٔ هوشي 147 به بالا

متغيّرها

R

R2

R2

تعديل شده

برآورد خطاي استاندارد

عوامل پيش بين پنجگانه

0/470

0/221

0/169

11/57428

                                    

همان‌طور كه نتايج جدول نشان مي‌دهد، اندازهٔ R2 حاصله از كليهٔ متغيّرهاي وارد شده به تحليل بيانگر آن است كه اين متغيّرها در حدود بیست و دو درصد تغييرات نمرهٔ خلّاقيّت را مي‌توانند تبيين كنند.

در جدول ت-77 نتايج تحليل واريانس رگرسيون همزمان نمرهٔ كلّ خلّاقيّت دانش آموزان تيزهوش بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش ارايه شده است.

 

جدول ت-77: تحليل واريانس رگرسيون همزمان نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش با بهرهٔ هوشي 147 به بالا

منابع تغييرات

مجموع مجذورات

درجة آزادي

ميانگين مجذورات

مقدار F

سطح معناداري.

رگرسيون

2853/389

5

570/678

4/260

0/002

باقيماندة خطا

10047/302

75

133/964

 

 

جمع

12900/691

80

 

 

 

                                                  

با توجه به نتايج جدول فوق، مقدار F مشاهده شده در سطح 0/01 اثر معناداري نشان مي‌دهد. از اين رو مي‌توان نتيجه گرفت كه پنج متغيّر پيش بين بر روي متغيّر ملاك(نمرهٔ خلّاقيّت) تأثير مي‌گذارند. در جدول ت-78 ضرايب تحليل رگرسيون همزمان نمره خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش ارايه شده است:

 

 

جدول ت-78: ضرايب تحليل رگرسيون همزمان نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش با بهرهٔ هوشي 147 به بالا

 متغيّرها

ضريب B

خطاي استاندارد B

بتا

T

سطح معناداري

عدد ثابت

99/922

29/510

 

3/386

0/001

جنب و جوش هيجاني

0/362

0/108

0/458

3/350

0/001

سرسختي

0/352

0/146

0/324

2/410

0/018

بيتابي

-0/110

0/087

-0/145

-1/271

0/208

هيجان پذيري

-0/133

0/096

-0/165

-1/393

0/168

هوش

0/144

0/177

0/085

0/812

0/419

 

بر اساس نتايج جدول ت-78 ، مقادير ضرايب رگرسيون «سرسختي» در سطح 05/0 و «جنب و جوش هيجاني» در سطح 01/0 معنادار شده‌اند. امّا ضرايب «بيتابي»، «هيجان پذيري» و «هوش» معنادار نيستند.

پس از اجراي تحليل رگرسيون همزمان، براي شناسايي متغيّرهايي كه بيشترين همبستگي را با خلّاقيّت داشتند، مجدّداً تحليل رگرسيون بر پايهٔ روش گام به گام صورت گرفت. جدول ت-79 نتايج اين تحليل را نشان مي‌دهد:

جدول ت-79: تحليل رگرسيون گام به گام نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش با بهرهٔ هوشي 147 به بالا

متغيّرها

R

R2

R2 تعديل شده

برآورد خطاي استاندارد

گام 1) جنب وجوش هيجاني

0/315

0/099

0/088

12/12888

 

 

 

 

 

گام2) جنب وجوش هيجاني

سرسختي

/0392

/0153

/0132

11/83380

 

 

 

 

 

گام3) جنب وجوش هيجاني

سرسختي

/0445

/0198

/0167

11/59165

بيتابي

 

 

 

 

 

روش گام به گام تحليل رگرسيون در سه گام حاكي از وجود سه متغيّر «سرسختي»، «بيتابي» و «جنب ‌و جوش هيجاني» بود كه مجموعاً بیست درصد واريانس نمرهٔ خلّاقيّت را تبيين مي‌كردند. «جنب‌ و جوش هيجاني» به تنهايي ده درصد واريانس نمرهٔ خلّاقيّت را تبيين مي‌كند. همان گونه كه مقدار  F مشاهده شده در جدول ت-80 نشان مي‌دهد، همبستگيهاي هر سه متغيّر مزبور در سطح 01/0 معنادارند.

جدول ت-79: تحليل واريانس رگرسيون گام به گام نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش با بهرهٔ هوشي 147 به بالا

منابع تغييرات

 

مجموع مجذورات

درجهٔ آزادي

ميانگين مجذورات

مقدار F

سطح معناداري

گام1)

رگرسيون

1279/026

1

1279/026

8/694

0/004

 

باقيمانده(خطا)

11621/666

79

147/110

 

 

 

جمع

12900/691

80

 

 

 

گام2)

رگرسيون

1977/658

2

988/829

7/061

0/002

 

باقيمانده(خطا)

10923/033

78

140/039

 

 

 

جمع

12900/691

80

 

 

 

گام3)

رگرسيون

2554/482

3

851/494

6/337

0/001

 

باقيمانده(خطا)

10346/209

77

134/366

 

 

 

جمع

12900/691

80

 

 

 

 

 

 

جدول ت-81: ضرايب تحليل رگرسيون گام به گام نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش با بهرهٔ هوشي 147 به بالا

متغيّرها

 

B ضريب

خطاي استاندارد B

بتا

T

سطح معناداري

(1گام

عدد ثابت

131/494

4/430

 

29/680

0/000

 

جنب و جوش هيجاني

0/249

0/084

0/315

2/949

0/004

(2 گام

عدد ثابت

1080/315

11/242

 

9/635

0/000

 

جنب و جوش هيجاني

0/405

0/108

0/513

3/749

0/000

 

سرسختي

0/332

0/149

0/305

2/234

0/028

(3 گام

عدد ثابت

117/658

11/899

 

9/888

0/000

 

جنب و جوش هيجاني

0/392

0/106

0/495

3/692

0/000

 

سرسختي

0/358

0/146

0/329

2/445

0/017

 

بيتابي

-0/163

0/079

-0/215

-2/072

0/042

 

از اين رو با توجّه به معناداري ضرايب رگرسيون در گام سوم، معادلهٔ رگرسيون براي نمرهٔ كلّ خلّاقيّت با بهرهٔ هوشي 147 به بالا چنين است:

 (بيتابي) -0/163 (جنب و جوش هيجاني) 0/392+ (سرسختي شناختی) =117/658+0/358 خلّاقيّت

بنابراين بهترين عامل پيش بين براي خلّاقيّت دانش‌آموزان تيزهوش با بهرهٔ هوشي 147 به بالا، «جنب وجوش هيجاني» است. به عبارت ديگر «شوخ طبعی مشهود، بروز راحت هيجان و حركت، و لذّت از فعّالیتهای بدنی»، بيشترين عامل هيجاني تقويت كننده براي خلّاقيّت دانش‌آموزان تيزهوش با بهرهٔ هوشي 147 به بالا به شمار مي‌آيد.

در جدول ت-82 نتايج تحليل رگرسيون همزمان نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش در بهرهٔ هوشي 152 به بالا ارايه شده است.

 

 

جدول ت-82: تحليل رگرسيون همزمان نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش در بهرهٔ هوشي 152 به بالا

متغيّرها

R

R2

R

تعديل شده

برآورد خطاي استاندارد

عوامل پيش بين پنجگانه

0/544

0/296

0/218

11/67013

همان‌طور كه نتايج جدول نشان مي‌دهد اندازهٔ R2 حاصله از كليهٔ متغيّرهاي وارد شده به تحليل بيانگر آن است كه اين متغيّرها در حدود سی درصد تغييرات نمرهٔ خلّاقيّت را مي‌توانند تبيين كنند.

در جدول ت-83 نتايج تحليل واريانس رگرسيون همزمان نمرهٔ كلّ خلّاقيّت در بهرهٔ هوشي 152 به بالا بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش ارايه شده است.

جدول ت-83: تحليل واريانس رگرسيون همزمان نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش در بهرهٔ هوشي 152 به بالا

منابع تغييرات

 

مجموع مجذورات

درجة آزادي

ميانگين مجذورات

مقدار F

سطح معناداري

 

رگرسيون

2580/653

5

516/131

3/790

0/006

 

باقيماندة خطا

6128/641

45

136/192

 

 

 

جمع

8709/294

50

 

 

 

با توجه به نتايج جدول فوق، مقدار F مشاهده شده در سطح  0/01اثر معناداري نشان مي‌دهد. از اين رو مي‌توان نتيجه گرفت كه پنج متغيّر پيش بين بر روي متغيّر ملاك(نمرهٔ خلّاقيّت) تأثير مي‌گذارند. در جدول ت-84 ضرايب تحليل رگرسيون همزمان نمرة خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش ارايه شده است:

 

 

 

جدول ت-84: ضرايب تحليل رگرسيون همزمان نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش در در بهرهٔ هوشي 152 به بالا

 متغيّرها

ضريب B

خطاي استاندارد B

بتا

T

سطح معناداري

عدد ثابت

57.970

43/420

 

1/335

/0189

جنب و جوش هيجاني

/0435

/0139

/0532

3/136

/0003

سرسختي

/0324

/0173

/0306

1/873

/0068

بيتابي

-/0017

/0120

-/0021

-/0140

/0889

هيجان پذيري

-/0144

/0118

-/0186

-1/227

/0226

هوش

/0357

/0259

/0182

1/375

/0176

بر اساس نتايج جدول ت-84 ، فقط مقادير ضرايب رگرسيون «جنب و جوش هيجاني» در سطح 01/0 معنادار شده‌اند. امّا ضرايب «سرسختي»، «بيتابي»، «هيجان پذيري» و «هوش» معنادار نيستند.

پس از اجراي تحليل رگرسيون همزمان، براي شناسايي متغيّرهايي كه بيشترين همبستگي را با خلّاقيّت داشتند، مجدّداً تحليل رگرسيون بر پايهٔ روش گام به گام صورت گرفت. جدول ت-85 نتايج اين تحليل را نشان مي‌دهد:

جدول ت-85: تحليل رگرسيون گام به گام نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش در بهرهٔ هوشي 152 به بالا

متغيّرها

R

R2

R2 تعديل شده

برآورد خطاي استاندارد

گام1)جنب و جوش هيجاني

 

0/414

0/171

0/154

12/13614


روش گام به گام تحليل رگرسيون در يك گام حاكي از وجود متغيّر «جنب‌ و جوش هيجاني» بود كه هفده درصد واريانس نمرهٔ خلّاقيّت را تبيين مي‌كند. همان گونه كه مقدار  F مشاهده شده در جدول ت-86 نشان مي‌دهد، همبستگي متغيّر مزبور در سطح 01/0 معنادار است.

 

 

جدول ت-86: تحليل واريانس رگرسيون گام به گام نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش در بهرهٔ هوشي 152 به بالا

منابع تغييرات

 

مجموع مجذورات

درجهٔ آزادي

ميانگين مجذورات

مقدار F

سطح معناداري

گام1)

رگرسيون

1492/284

1

1492/284

10/132

0/003

 

باقيمانده(خطا)

7217/010

49

147/286

 

 

 

جمع

8709/294

50

 

 

 

 

جدول ت-87: ضرايب تحليل رگرسيون گام به گام نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش در بهرهٔ هوشي 152 به بالا

متغيّرها

 

B ضريب

خطاي استاندارد B

بتا

T

سطح معناداري

(1گام

عدد ثابت

126/547

5/476

 

23/109

0/000

 

جنب وجوش هيجاني

/0338

/0106

/0414

3/183

0/003

                                                   

از اين رو با توجّه به معناداري ضرايب رگرسيون در يك گام، معادلهٔ رگرسيون براي نمرهٔ كلّ خلّاقيّت در بهرهٔ هوشي 152 به بالا چنين است:

(جنب و جوش هيجاني) 0/338  =126/547+ خلّاقيّت

همچنين بهترين عامل پيش بين براي خلّاقيّت دانش‌آموزان تيزهوش با بهرهٔ هوشي 152 به بالا، «جنب وجوش هيجاني» است. به عبارت ديگر « شوخ طبعی مشهود، بروز راحت هيجان و حركت، و لذّت از فعّالیتهای بدنی»، بيشترين عامل هيجاني تقويّت كننده براي خلّاقيّت دانش‌آموزان تيزهوش با بهرهٔ هوشي 152 به بالا به شمار مي‌آيد.

 

در جدول ت-88 نتايج تحليل رگرسيون همزمان نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش در بهرهٔ هوشي 155 به بالا ارايه شده است.

 

 

جدول ت-88: تحليل رگرسيون همزمان نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش در بهرهٔ هوشي 155 به بالا

متغيّرها

R

R2

R

تعديل شده

برآورد خطاي استاندارد

عوامل پيش بين پنجگانه

0/561

0/315

0/217

11/83850

همان‌طور كه نتايج جدول نشان مي‌دهد اندازهٔ R2 حاصله از كليهٔ متغيّرهاي وارد شده به تحليل بيانگر آن است كه اين متغيّرها در حدود سی و دو درصد تغييرات نمرهٔ خلّاقيّت را مي‌توانند تبيين كنند.

در جدول ت-89 نتايج تحليل واريانس رگرسيون همزمان نمرهٔ كل خلّاقيّت دانش‌آموران تيزهوش در بهرهٔ هوشي 155 به بالا بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش ارايه شده است.

جدول ت-89: تحليل واريانس رگرسيون همزمان نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش در بهرهٔ هوشي 155 به بالا

منابع تغييرات

 

مجموع مجذورات

درجة آزادي

ميانگين مجذورات

مقدار F

سطح معناداري

 

رگرسيون

2255/622

5

451/124

3/219

0/017

 

باقيماندة خطا

4905/256

35

140/150

 

 

 

جمع

7160/878

40

 

 

 

با توجه به نتايج جدول فوق، مقدار F مشاهده شده در سطح 0/05 اثر معناداري نشان مي‌دهد. از اين رو مي‌توان نتيجه گرفت كه پنج متغيّر پيش بين بر روي متغيّر ملاك (نمرهٔ خلّاقيّت) تأثير مي‌گذارند. در جدول ت-90 ضرايب تحليل رگرسيون همزمان نمره خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش ارايه شده است:

 

 

 

 

 

جدول ت-90: ضرايب تحليل رگرسيون همزمان نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش در بهرهٔ هوشي 155 به بالا

 متغيّرها

ضريب B

خطاي استاندارد B

بتا

T

سطح معناداري

عدد ثابت

23/751

53/330

 

/0445

/0659

جنب و جوش هيجاني

/0417

/0176

/0468

2/370

/0023

سرسختي

/0309

/0198

/0293

1/564

0/127

بيتابي

-/0041

/0145

-/0049

-/0285

0/777

هيجان پذيري

-/0127

/0132

-/0156

-/0965

0/341

هوش

/0577

/0301

/0291

1/918

0/063

بر اساس نتايج جدول ت-90 ، فقط مقادير ضرايب رگرسيون «جنب و جوش هيجاني» در سطح 05/0 معنادار شده‌اند. امّا ضرايب «سرسختي»، «بيتابي» «هيجان پذيري» و «هوش» معنادار نيستند.

پس از اجراي تحليل رگرسيون همزمان، براي شناسايي متغيّرهايي كه بيشترين همبستگي را با خلّاقيّت داشتند، مجدّداً تحليل رگرسيون بر پايهٔ روش گام به گام صورت گرفت. جدول ت-91 نتايج اين تحليل را نشان مي‌دهد:

 

جدول ت-91: تحليل رگرسيون گام به گام نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش در بهرهٔ هوشي 155 به بالا

متغيّرها

R

R2

R2 تعديل شده

برآورد خطاي استاندارد

گام1)جنب و جوش هيجاني

 

0/382

0/146

/0124

12/52440

گام2) جنب و جوش هيجاني 

هوش

 

0/483

0/234

/0193

12/01698


روش گام به گام تحليل رگرسيون در دو گام حاكي از وجود دو متغيّر «جنب‌وجوش هيجاني» و «هوش» است كه مجموعاً بیست و چهار درصد واريانس نمرهٔ خلّاقيّت را تبيين مي‌كنند. «جنب‌وجوش هيجاني» به تنهايي پانزده درصد واريانس نمرهٔ خلّاقيّت را تبيين مي‌كند. همبستگي ميان اين دو متغيّر با خلّاقيّت در سطح 0/05 معنادار است.

جدول ت-92: تحليل واريانس رگرسيون گام به گام نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش در بهرهٔ هوشي 155 به بالا

منابع تغييرات

 

مجموع مجذورات

درجهٔ آزادي

ميانگين مجذورات

مقدار F

سطح معناداري

گام1)

رگرسيون

1043/316

1

1043/316

6/651

0/014

 

باقيمانده(خطا)

6117/562

39

156/861

 

 

 

جمع

7160/878

40

 

 

 

گام2)

رگرسيون

1673/380

2

836/690

5/794

0/006

 

باقيمانده(خطا)

5487/498

38

144/408

 

 

 

جمع

7160/878

40

 

 

 

 

جدول ت-93: ضرايب تحليل رگرسيون گام به گام نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش  در بهرهٔ هوشي 155 به بالا

متغيّرها

 

B ضريب

خطاي استاندارد B

بتا

T

سطح معناداري

(1گام

عدد ثابت

125/609

6/767

 

18/561

0/000

 

جنب و جوش هيجاني

/0340

0/132

0/382

2/579

0/014

(2گام

عدد ثابت

32/419

45/084

 

0/719

0/476

 

جنب و جوش هيجاني

/0299

0/128

0/335

2/333

0/025

 

هوش

0/595

0/285

0/300

2/089

0/043

 

از اين رو با توجّه به معناداري ضرايب رگرسيون در گام دوم، معادلهٔ رگرسيون براي نمرهٔ كلّ خلّاقيّت دانش‌آموزان تيزهوش در بهرهٔ هوشي 155 به بالا چنين است:

 

 (هوش) +0/595 (جنب و جوش هيجاني) +0/299419/32 = خلّاقيّت

 

همچنين بهترين عامل پيش بين براي خلّاقيّت دانش‌آموزان تيزهوش با بهرهٔ هوشي 155 به بالا، «جنب وجوش هيجاني» است. به عبارت ديگر « شوخ طبعی مشهود، بروز راحت هيجان و حركت، و لذّت از فعّالیتهای بدنی»، بيشترين عامل هيجاني تقويت كننده براي خلّاقيّت دانش‌آموزان تيزهوش با بهرهٔ هوشي 155 به بالا به شمار مي‌آيد.

 

در جدول ت-94 نتايج تحليل رگرسيون همزمان نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش در بهرهٔ هوشي 161 به بالا ارايه شده است.

تحليل رگرسيون همزمان نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش در بهرهٔ هوشي 161 به بالا معنادار نيست.

جدول ت-94: تحليل رگرسيون گام به گام نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش در بهرهٔ هوشي 161 به بالا

متغيّرها

R

R2

R2 تعديل شده

برآورد خطاي استاندارد

گام1) هوش

 

0/695

0/483

0/425

13/27074


روش گام به گام تحليل رگرسيون در يك گام حاكي از وجود متغيّر «هوش» بود است كه چهل و هشت درصد واريانس نمرهٔ خلّاقيّت را تبيين مي‌كند. بر اساس جدول ت-95 همبستگي ميان دو متغيّر با خلّاقيّت در سطح 0/05 معنادار است.

 

جدول ت-95: تحليل واريانس رگرسيون گام به گام نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش در بهرهٔ هوشي 161 به بالا

منابع تغييرات

 

مجموع مجذورات

درجهٔ آزادي

ميانگين مجذورات

مقدار F

سطح معناداري

گام1)

رگرسيون

1478/623

1

1478/623

8/396

/0018

 

باقيمانده(خطا)

1585/014

9

176/113

 

 

 

جمع

3063/636

10

 

 

 

 

 

جدول ت-96: ضرايب تحليل رگرسيون گام به گام نمرهٔ خلّاقيّت بر حسب متغيّرهاي واكنشهاي هيجاني و هوش در بهرهٔ هوشي 161 به بالا

 

متغيّرها

 

B ضريب

خطاي استاندارد B

بتا

T

سطح معناداري

(1گام

عدد ثابت

-183/462

113/836

 

-1/612

0/142

 

هوش

1/945

0/671

0/695

2/898

0/018

                                                   

از اين رو با توجّه به معناداري ضرايب رگرسيون در يك گام ، معادلهٔ رگرسيون براي نمرهٔ كلّ خلّاقيّت در بهرهٔ هوشي 161 به بالا چنين است:

-183/462 (هوش) =1/945 خلّاقيّت

بنابراين بهترين عامل پيش‌بين براي خلّاقيّت دانش‌آموزان‌ تيزهوش در بهرهٔ هوشي 161 به بالا ، «هوش» است. به عبارت ديگر «هوش غير كلامي»، بيشترين عامل هوشي تقويت كننده براي خلّاقيّت دانش‌آموزان‌ تيزهوش در بهرهٔ هوشي 161 به بالا به شمار مي‌آيد.

استنباط كلّي

با توجّه به آنچه بيان شد، در حالي كه در هر دو گروه پسران و دختران، چهار عامل هيجاني به طور مشترك به تبيين خلّاقيّت ياري مي‌دهند، امّا تفاوت در اولويّت پيش‌بيني است؛ در ميان دختران، « هيجان پذيري» بهترين عامل تبيين و پيش‌بيني است، حال آنكه خلّاقيّت پسران تيزهوش به بهترين شكل به وسيلهٔ «جنب و جوش هيجاني» پيش بيني مي‌شود.

بررسي مقايسه‌اي پايه‌ها نشان مي‌دهد كه در همهٔ پايه‌ها به طور مشترك «سرسختي شناختی» بهترين عامل پيش‌بين خلّاقيّت محسوب مي‌شود؛ در حالي كه تفاوت پايه‌ها در عوامل تركيبي است.

در پايه‌هاي اوّل و دوم راهنمايي و اوّل دبيرستان بهترين عوامل پيش‌بين خلّاقيّت، تركيب «سرسختي شناختی» و «بيتابي» است؛ حال آنكه در پاية سوم راهنمايي، تركيب «سرسختي شناختی» و «جنب و جوش هيجاني» و در دوم دبيرستان، تركيب «سرسختي شناختی» و «هيجان پذيري» است. به بيان ديگر «بيتابي»، «جنب و جوش هيجان» «هيجان پذيري» تعيين كنندة تفاوت پايه‌ها هستند.

مقايسه سطوح تيزهوشي نشان مي‌دهد در حالي كه «« جنب و جوش هيجاني» بهترين عامل پيش بين براي خلّاقيّت در سطح تيزهوشي خفيف محسوب ميشود، در سطوح نه چندان شديد و شديد، «هيجان پذيري» جاي آن را مي‌گيرد و سرانجام در سطوح تيزهوشي استثنايي و عميق ، عوامل هيجاني، ديگر پيش بيني كنندهٔ خلّاقيّت نيستند و جاي خود را به عامل «هوش» مي‌دهند.

مقايسة سطوح بهرهٔ هوشي نشان مي‌دهد كه در طيف بهرهٔ هوشي 115 به بالا، هر چهار متغيّر هيجاني يعني «هيجان پذيري»، «جنب و جوش هيجاني»، «سرسختي شناختی» و «بيتابي» بهترين عوامل پيش‌بين براي خلّاقيّت هستند؛ امّا با افزايش بهرهٔ هوشي در طيف 147 به بالا، «هيجان پذيري نیز مانند «هوش»، تبيين كنندهٔ خلّاقيّت نيست و در طيف 152 به بالا، فقط «جنب و جوش هيجاني» بهترين عامل پيش‌بين خلّاقيّت مي‌شود و در طيف 155 به بالا عامل «هوش» نيز در كنار «جنب و جوش هيجاني» خلّاقيّت را پيش‌بيني مي‌كند و سرانجام در  طيف بهرهٔ هوشي 161 به بالا فقط هوش پيش‌بيني كنندهٔ خلّاقيّت مي‌گردد و خلّاقيّت از عوامل هيجاني مستقلّ مي‌شود.

 

 

در جداول ت-97 و ت-98 به طور خلاصه عوامل پيش‌بيني كننده براي خلّاقيّت در پايه‌ها، دختران و پسران، سطوح تيزهوشي و طيفهاي بهرهٔ هوشي ارايه شده است:

 

جدول ت-97 : بهترين عوامل پيش بين براي خلّاقيّت در پايه‌ها و در ميان پسران و دختران

 

بهترين عوامل پيش‌بين

پسران

هيجان پذيري، جنب و جوش هيجاني، سرسختي شناختی و بيتابي با تأكيد بر جنب و جوش هيجاني

 

دختران

هيجان پذيري، جنب وجوش هيجاني، سرسختي شناختی و بيتابي با تأكيد بر هيجان پذيري

 

پايهٔ اوّل راهنمايي

سرسختي شناختی و بيتابي

پايهٔ دوم راهنمايي

سرسختي شناختی و بيتابي

 

پايهٔ سوم راهنمايي

سرسختي شناختی و جنب و جوش هيجاني

 

پايهٔ اوّل دبيرستان

سرسختي شناختی و بيتابي

 

پايهٔ دوم دبيرستان

سرسختي شناختی و هيجان پذيري

 

 

 

 

جدول ت-98 :بهترين عوامل پيش بين براي خلّاقيّت در سطوح تيزهوشي و بهرهٔ هوشي

سطوح تيزهوشي و بهرهٔ هوشي

بهترين عوامل پيش‌بين

تيزهوشي خفيف

(115-129)

جنب و جوش هيجاني

تيزهوشي نه چندان شديد و شديد

(130-144)            

عوامل هیجانی با تأکید بر هيجان پذيري

تيزهوشي شديد

(145-159)

هيجان پذيري

تيزهوشي استثنايي و عميق (160 به بالا)

هوش

بهرهٔ هوشي 115 به بالا

هيجان پذيري، جنب وجوش هيجاني، سرسختي شناختی و بيتابي

بهرهٔ هوشي 147 به بالا

جنب و جوش هيجاني، سرسختي شناختی و بيتابي

بهرهٔ هوشي 152 به بالا

جنب و جوش هيجاني

بهرهٔ هوشي 155 به بالا

جنب و جوش هيجاني و هوش

بهرهٔ هوشي 161 به بالا

هوش

 

به بيان ديگر در طيف بهرة هوشي 115 تا 159، عوامل هيجاني بهترين پيش‌بينهاي خلّاقيّت محسوب مي‌شوند؛ بوي‍ژه در طيف بهرة هوشي 115 تا 154 ، خلاقيت پديده‌اي مستقلّ از هوش غير كلامي است. در طيف بهرة هوشي 155 به بالا به تدريج، هوش غير كلامي نقش پيش بيني كنندگي مي يابد و سرانجام در طيف بهرة هوشي 160 ، مسير خلّاقيت از عوامل هيجاني مجزا مي شود و به هوش غير كلامي به شدّت وابسته مي‌گردد تا جايي كه هوش غير كلامي تنها عامل بنيادين پيش بيني كنندگي در خلّاقيت مي‌شود.

ارسال نظر