Loading...

مؤسسه روانشناسی تعاملی هیجان اندیشه با هدف گسترش خدمات تخصصی روانشناسی تاسیس گردید و در شروع کار با استفاده از تجربیات کلینیک ایران اندیش و كلينيك رشد اقدام به تشکیل گروهی از متخصصین نمود تا بتواند آحاد جامعه را تحت پوشش خدمات حمایتی خود قرار دهد .

شماره تماس : ٠٢١٢٢٣٧١٢٠٨