در این دوران که بیش از هر زمان دیگری نفوذ اینترنت و ابزارهای هوشمند در میان مردم رو به افزایش است، نحوه ارائه خدمات نیز باید به نحوه شایسته ای همگام با این روند تکنولوژی شود.