درباره دکتر ناصرالدین کاظمی حقیقی

دکتر ناصرالدّین کاظمی حقیقی

دارای دکتری در روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

با موضوع بررسی رابطه هوش و واکنشهای هیجانی با جلوه های خلّاقيّت در دانش آموزان تیزهوش (1389)

الف) سوابق علمی و اجرایی:

اوّلین مربّی در اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان (1359-1360)

تحصیلات علمیّه: مقدمات عربی، اصول فقه، فقه و خارج قضاء در حوزه علمیّه شریفه قم (1360-1363)

مدیر مدرسه علمیّه جعفریه در حوزه شریفه قم (1360-1363)

تدریس در مقطع آموزش عالی به مدّت سی سال (1366 تا کنون)

برگزاری بیش از نود دوره و کارگاه آموزشی برای روانشناسان، مشاوران ، معلمان ، مدیران و خانواده ها در زمینه روانشناسی و آموزش و پرورش تیزهوشی و خلّاقیّت (1367تاکنون)

مدیریّت دفتر مشاوره و راهنمایی، عضویّت در کمیته آزمون ورودی کودکان، گزینش تخصّصی منابع انسانی و مشاور سازمان ملّی پرورش استعدادهای درخشان به مدّت بیست و هفت سال (1367 تا کنون)

خدمت وظیفه عمومی در سازمان عقیدتی و سیاسی ارتش و ستاد فرماندهی کل قوا (1370-1372)

طرّاحی تعرفه مصاحبه تعیین شایستگی مکتبی (1370-1372)

اجرای دوره آموزشی مصاحبه برای معاونین تعیین شایستگی مکتبی نیروهای سه گانه، وزارت دفاع، ناجا و سپاه (1370-1372)

برنامه ریزی و اجرای آموزش مکاتبه ای روحانیون ساعس آجا

تدریس متون تخصّصی برای مربّیان ساعس آجا (1370-1372)

تهیه متون تخصّصی برای مربّیان عقیدتی و سیاسی آجا (1370-1372)

مدیر داخلی مجلّه استعدادهای درخشان (1370-1376)

اجرای یک فصل برنامه رادیویی در حوزه کودکان مستعد و تیزهوش (1373)

راهنمایی رساله های کارشناسی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی (آموزش ضمن خدمت استان سمنان) (1373-1374)

مصاحبه گر و عضو هسته گزینش وزارت دارایی و امور اقتصادی (1373-1376)

طرّاح سؤال گزینش استخدامی برای سازمان مدیریّت و برنامه ریزی (1374)

عضو کمیته تحقیق و فنّاوری کمیسیون فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای سیاست توجه به استعدادهای درخشان و پرورش خلّاقیّت (1375-1379)

مشاور در برنامه ریزی توسعه مراکز مشاوره و خدمات پیشگیری سازمان بهزیستی (1375-1380)

سردبیر مجلّه چشم انداز پیشگیری سازمان بهزیستی (1378-1381)

مشاور در طرّاحی مراکز مشاوره ناجا (1379-1381)

سردبیر مجله آرامش در ناجا (1379-1380)

طرّاحی دفاتر مددکاری اجتماعی در کلانتریهای ناجا (1380-1382)

گزینش تخصّصی مشاوران و مددکاران اجتماعی برای مراکز مشاوره ناجا (1379-1382)

عضویّت در کمیته تعلیم و تربیت شورای فرهنگ عمومی کشور (1380-1382)

مجری طرح بهداشت روانی و اصلاح رفتار در سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی ( 1382 -1391)

مدیر کمیته تشخیص و شناسایی معلّمان خلّاق، مبتکر و نوآور در وزارت آموزش و پرورش (1386)

طرّاح و سازنده آزمون هیجان اندیشه برای تشخیص خلاّقیّت (1386)

مجری طرح ملّی مبانی نظری نخبگی (هوش ، تیزهوشی، استعداد، خلّاقیّت) (1386-1389)

عضو هیأت مؤسّس و نایب رییس انجمن علمی کودکان استثنایی ایران (I. C. E. C.) (1388 تا کنون)

پایه ریز «پارادایم شش وجهی خلّاقیّت» در قلمرو روانشناسی و آموزش و پرورش افراد خلّاق (1388)

عضو شورای راهبردی و مشورتی تحوّل بنیادین آموزش و پرورش (1387تا1388)

مدیر شورای راهبردی طرح مدرسه زندگی در وزارت آموزش و پرورش (1388)

مجری طرح ملّی پرورش استعدادهای درخشان در دوره ابتدایی(1388-1393)

دبیر علمی دومین همایش ملّی کودکان استثنایی ایران: خانواده و کودک استثنایی(1389)

پی ریزی نخستین پایگاه تخصّصی و علمی در قلمرو روانشناسی، آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان تیزهوش و مستعدّ در ایران با عنوان «هیجان اندیشه» (1389)

عضو کمیسیون تخصّصی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره (1390 تا کنون)

نائب رئیس کمیسیون تخصّصی روانشناسی تربیتی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره (1390 تا کنون)

عضو دائمی انجمن بین المللی پژوهش در پرورش و تعالی استعداد (IRATDE)

سردبیر مجلّه بین المللی «استعداد» (1393)

مؤسّس مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره «ایران اندیش» (1393)

اجرای بررسی ملّی نظام تلفیق و تفکیک دانش آموزان تیزهوش کشور با عنوان سنتز پژوهی مطالعات انجام شده در باره نظام آموزش و پرورش استعدادهای برتر: فراگیرسازی یا جداسازی (سفارش شورای عالی آموزش و پرورش) (1393)

مدرّس درس «روانشناسی و آموزش کودکان تیزهوش و خلّاق» مقطع دکتری در دانشگاه علوم و تحقیقات

پی ریزی مجلّه مجازی «استعداد ایرانی» (1394)

ب) تألیف کتاب

تصمیمگیری و تعیین خطّ مشی دولتی

روانشناسی تربیتی استعداد

مبانی مشاوره و راهنمایی شغلی و حرفه ای

شناسایی و پرورش استعداد ریاضی

ازدواج پایدار و شرایط آن

روانشناسی کار و مدیریّت

روانشناسی کودکان تیزهوش و روشهای آموزش ویژه

خلّاقیّت

آموزش و پرورش برای استعداد و تیزهوشی

زمینه روانشناسی تعاملی

علم النفس

اسرار الهدایه فی انوار الولایه

ج) مقالات در حوزه استعدادهای درخشان

ابهامات تشخیص و نخبگی تحصیلی

بررسی بازخورد دختران تیزهوش نسبت به معلّم

بینش و خلّاقیّت

تحوّل انتظارات اجتماعی دختران نوجوان تیزهوش

تعامل مشاوره و مبانی در قلمرو روانشناسی و تشخیص

تنوّع تیزهوشی و توسعه برنامه های اقتضایی

تیزهوشی و اختلال فزون کنشی با نارسایی توجّه (مجلّه احیاء)

جامعه و تیزهوش

خودباوری و استعداد

خودباوری و هوش

رهبری در گستره تیزهوشی

ریشه های شناختی و محیطی خلّاقیّت

شخصیّت نوجوانان مستعدّ (نقش جنسیّت)

عوامل مؤثّر بر بازخورد تیزهوش

کلیّاتی از روانشناسی تیزهوش

مبانی پرورش اجتماعی تیزهوش

ملاحظات عاطفی و اجتماعی نخبگی

ملاحظات محیطی در تشخیص، آموزش و پرورش

نقش یادگیری و خودباوری در پرورش استعداد

نگرش تیزهوش

هویّت یابی، خلّاقیّت و پیشرفت تحصیلی

بررسی اجمالی برنامه های آموزشی ویژه دانش آموزان تیزهوش (1)

بررسی اجمالی برنامه های آموزشی ویژه دانش آموزان تیزهوش (2) : کاربرد غنی سازی انفرادی در نظام تلفیق

چشم اندازهای مشاوره برای نوجوانان تیزهوش

خودباوری تحصیلی و غنی سازی آموزشی

خودباوری و سازگاری تیزهوش

رابطه هیجان اندیشه و خلّاقیّت در میان دختران و پسران تیزهوش و مستعدّ

روابط متقابل خانواده و تیزهوش

شخصیّت نوجوانان مستعدّ (نقش محیط آموزشی)

عوامل پیشرفت تحصیلی در مدرسه

عوامل موفّقیّت معلّم از دیدگاه تیزهوش

غنی سازی و خلّاقیّت

کاربرد مکتب تعاملی تیزهوشی و استعداد در نظام تلفیق: تجربه ای از دزفول

نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی تیزهوشان

نکات اساسی پرورش تیزهوش در خانواده - بخش اول

نکات اساسی پرورش تیزهوش در خانواده - بخش دوم

هدفمندی و پیشرفت تحصیلی

روی آوردهای خلاقیّت

مفهوم روانشناسی تعاملی و گستره آن

طرح مدرسه تعاملی

روی آوردهای روان درمانگری برای نوجوانان تیزهوش

خانواده و رضایت محیطی نوجوانان تیزهوش

خلاقیت، هوش و تیزهوشی

خلاقیت و محیط

تیزهوشی استثنائی: تیزهوشی همراه با اختلال تحصیلی

افق های جدید در آموزش و پرورش تیزهوش، تنوع تیزهوشی و توسعه برنامه های اقتضایی

برنامه های پرورش استعداد در نظام تلفیق

استعداد و تیزهوشی فرهنگی: مبانی نظری

آزمون هیجان اندیشه

هیجان اندیشه

ملاحضاتی در پدیده تیزهوشی همراه با اختلال اکتسابی آموزشگاهی

پارادایم شش وجهی خلاقیت

روانشناسی خلاقیت

بررسی مبانی نظری نخبگی

استعداد و تیزهوشی فرهنگی: ملاحظات روانشناختی

به سوی چشم اندازی نو در مرزهای هیجانی خلاقیت

بررسی رابطه هوش و واكنش هاي هيجاني با جلوه هاي خلّاقيّت در دانش آموزان تيزهوش

بررسی و نقد تعاریف هوش

جنبه های عاطفی و هیجانی تیزهوشی

خلاقیت و تیزهوشی

پدیده استثنائی دو دامنه

کلیات آموزش و پرورش دانش آموزان تیزهوش - 1

کلیات آموزش و پرورش دانش آموزان تیزهوش - 2

مفاهیم بنیادین در قلمرو تیزهوشی

مفاهیم بنیادین نخبگی در مبانی اسلامی

نخبگی فرهنگی: مبانی نظری و تشخیص

مکتب تعاملی استعداد و تیزهوشی: چشم اندازی نو در مبانی نظام سه گانه تیزهوشی

نظریه های تیزهوشی

نظریه های هیجان

هماویختگی دامنه عاطفی و حرکتی

هوش و خلاقیت در گستره تیزهوشی

د) سایر مقالات (انتشار یافته در نشریه چشم انداز پیشگیری)

ازدواج پایدار و عزّت نفس

اشتغال زنان و بهداشت روانی

اشتغال، انسان و فرهنگ

اعتماد به نفس از دیدگاه مشاوران خانواده

امنیّت شغلی و پیشگیری از آسیبها و معلولیّتها

آمادگی برای ازدواج و سازگاری زناشویی

آمادگی برای تصمیم و هویّت حرفه ای مشاور

بررسی تحلیلی اولین همایش ملّی آسیبهای اجتماعی در ایران (محور پرخاشگری وجنایت)

بیامدهای خانوادگی اشتغال بانوان

پایه های نگرشی و رفتاری رضایت زناشویی

تحلیل دستاوردهای اوّلین همایش ملّی آسیبهای اجتماعی ایران (محور اعتیاد به مواد مخدر)

تشخیص ناسازگاری زناشویی از دیدگاه مشاوران

تعامل شخصیّت و پیشه در پویایی شغلی

تعامل فرهنگ و روان شناسی در مشاوره

جامعه، ازدواج و خانواده

حمایت طایفگی و نقش آموزشگاهی نوجوانان

خشونت در خانواده (سبب شناسی)

خشونت در مدرسه

درمان ناسازگاری زناشویی از دیدگاه مشاوران خانواده

دیدگاه مشاوران نسبت به خشونت خانوادگی

دیدگاه مشاوران نسبت به سازگاری زناشویی

ریشه های خانوادگی ناسازگاری زناشویی جوانان

مدیریّت و تعهّد سازمانی

ملاحظاتی در خانواده شناسی تطبیقی

ناسازگاری نوجوانان و محیط خانوادگی منفی

نظریه تجاذب اقتصاری در تعهّد سازمانی

نقش اشتغال والدین در بهداشت روانی فرزند

نقش جنسیّت و فرهنگ در انگیزه های زناشویی

نقش حیاتی ازدواج پایدار

نقش فضای شغلی بر بهداشت روانی

نقش هویّت یابی شغلی در سازگاری همسران

هویّت یابی شغلی و بهداشت روانی

ه) مقالات علمی در مجلّات و همایشهای بین المللی:

The hexahedral paradigm of creative personality: “A review of sixty years of literature for the 21st century,” World Council for Gifted and Talented Children, 17th Biennial World Conference, (WCGTC), (England- 2007)

New Directions in the hexahedral paradigm of creative personality 10th Asia Pacific Conference on Giftedness (Singapor- 2008)

Gender differences in relationship between “Emotion of Thought” and creativity among adolescent gifted and talented10th Asia Pacific Conference on Giftedness. (Singapor- 2008)

Educational Directions in the Hexahedral Paradigm of Creativity the International Centre for Innovation in Education (ICIE): Future Minds and Creativity. (France -2008)

Emotion and Creativity among Adolescent Superiors in International Conference on Excellence and Superior Performance (Portugal- 2008)

Educational Directions in the Hexahedral Paradigm for Innovation 2nd Annual Forum on e-Learning Excellence in the Middle East 2009: Inspire, Innovate, Initiate & Impact (UAE -2009)

Intelligence, Giftedness and Creativity: An Implicit Triangle Paradigm World Council for Gifted and Talented Children, 18th Biennial World Conference. (WCGTC) (Canada- 2009)

New Directions in the Hexahedral Paradigm of Creativity World Council for Gifted and Talented Children, 18th Biennial World Conference, (WCGTC) (2009-Canada)

Gender differences in relationship between “Emotion of Thought” and creativity among adolescent gifted and talented: A developmental program for creativity. The International Conference on Excellence in Education (2009-Germany)

Educational Directions in Hexahedral Paradigm for Innovation, the International Centre for Innovation in Education (ICIE) (Germany- 2009)

Emotion and Creativity among Adolescent Gifted, the International Centre for Innovation in Education (ICIE) (Germany- 2009)

New Directions in the Hexahedral Paradigm of Creativity, the International Centre for Innovation in Education (ICIE), (Greece- 2010)

Intelligence, Giftedness and Creativity, World Council for Gifted and Talented Children, 19th Biennial World Conference, (WCGTC), (Prague - 2011)

Cultural giftedness and talent, The International Centre for Innovation in Education (ICIE) (Turkey -2011)

Cultural giftedness: psychological and educational approaches, World Council for Gifted and Talented Children, 19th Biennial World Conference, (WCGTC),(Prague – 2011)

Intelligence, Giftedness and Creativity, World Council for Gifted and Talented Children, 19th Biennial World Conference, (WCGTC), (Prague – 2011)

Science and Creativity World Council for Gifted and Talented Children, 19th Biennial World Conference, (WCGTC), (Prague -2011)

Environmental Conditions and Creativity World Council for Gifted and Talented Children, 19th Biennial World Conference, (WCGTC), (Prague – 2011)

Cultural giftedness and talent, The International Centre for Innovation in Education (ICIE) (Turkey-2011)

The gifted student’s cultural and social expectations, World Council for Gifted and Talented Children, 19th Biennial World Conference, (WCGTC),(Prague – 2011)

Economic Creativity Development (2014) Turkish Journal of Giftedness and Education, Volume 4, Issue 1, 51-70

Cultural Giftedness in “Spherical Structure of Giftedness” Theory: A comprehensive model for identification; IRDTE Conference, Brisbane, 2015

Commercial Directions in “Spherical Structure of Talent” Theory: Commercial Talent; IRDTE Conference, Brisbane, 2015

Commercial talent and Information Technology talent: Correlates and predictors; 21th Biennial World Conference, (WCGTC), (Kopenhag – 2015)

 

طرحهای نظریه هیجان اندیشه

خلّاقیّت:

توانایی و احساس‌ نیرومندی‌ شدید برای‌ نوپدید آوری، حلّ مسأله از طریق تجربهٔ‌ كنجكاوانه‌ و فعّال‌ یك‌ اندیشهٔ‌ بزرگ‌ هیجان‌ انگیز که به‌ یافتن‌ راه‌ جدید در‌ انجام‌ كارهای‌ نو منجر می‌شود.

بر اساس پارادیم شش وجهی خلاّقیّت، در وحلهٔ نخست شش عامل بنیادین زمینهٔ آفرینندگی را تشکیل می‌دهند امّا سپس با یکپارچگی و سازمان یافتگی آنها، عامل هفتمی شکل میگیرد که به بروز آفرینندگی می انجامد.این عامل هفتم «هیجان اندیشه» نام می‌گیرد.

«هیجان اندیشه» مرکّب از دو قلمرو کلّی است: «پویایی» و «بیتابی».

شرح مختصر تعریف

فرایند خلاقیت مقتضی بروز دو مفهوم بنیادین «پویایی» و «بیتابی» است.

«پويايي» به معناي احساس نيرومندي شديد همراه با شيفتگي در تجربهٔ كنجكاوانه و فعّال براي يك كشف بزرگ هيجان انگيز است. این مفهوم در برگیرنده دو مؤلفه اساسی یعنی «جنب و جوش هیجانی» و « سرسختی شناختی» است.

«بيتابي» اشاره به بيمناكي، گرفتاري دروني و بيقراري ناشي از گردش انديشه دارد كه همراه با تظاهرهای بدني است و فرد احساس مي كند براي فعّاليّت، تحت فشار قرار دارد.

الف) جنب ‌و‌جوش هيجاني

«جنب و جوش هيجاني» به معناي شوخ طبعی مشهود، بروز راحت هيجان و حركت، و لذّت از فعّالیتهای بدنی است.

ب) سرسختي شناختی

«سرسختي شناختی» بدين معناست كه كنجكاوي فرد با هر مسألهٔ مبهمي در قلمرو فعّالیتهای مورد علاقه‌اش تحريك مي‌شود و وي با همهٔ وجود و مشغوليّت سرسختانه به آن مسأله، با احساس نیرومندی شدید بدون درماندگی و بدون احساس گذشت زمان در هنگام اشتغال به حلّ مسألهٔ هر قدر بزرگ، در پي آن است كه از آن، سر در آورد و حقیقت را كشف كند و امور را روشن نمايد؛ بدين ترتيب، فکر همیشگی لزوم انجام یک کار بزرگ، بویژه نو و تازه، و انديشهٔ كنجكاوانهٔ هیجان‌انگیز و دردسرآفرین همهٔ زندگيش را فرا مي‌گيرد؛ وي با لذّت و سرسختي، اين كنجكاويهاي هيجان‌انگيز و ماجراجويانه ولو خطرناك را از طريق تجربهٔ دانسته‌هايش دنبال مي‌كند و برای اين تجربه، ناآرامی نشان مي‌دهد ولو بر اينكه آن مسأله ظاهراً تجربه كردني نباشد.

ج) بیتابی

«بيتابي» يعني: شدّت انديشه گردي، فعّالیّت و گفت‌وگوی ذهنی در ارتباط با مسائل فکري، فرد را دچار گرفتاری دروني، دلمشغولی و بيقراري مستمرّ و دائمي مي‌كند كه همراه با سرگشتگی و احساس از دست دادن كامل یقین است؛ شکّ و تردید در حلّ مسائل فرد را گرفتار مي‌كند و او در حسرت کسانی به سر می‌برد كه  همیشه در حال یقین زندگی می‌کنند؛ نسبت به حلّ مسائل خود دچار بیمناکي و نگراني مي‌شود؛ فراموشی و ضعف حافظه، کلافه‌اش مي‌كند؛ به ويژه وقتی مسأله جدّي است ولي حلّ نمی‌شود، نااميدي از خود، احساس فرسودگی تدریجی، احساس دايمي خستگی و ناتوانی و احساس تنهایی وي را فرا گرفته و در قالب کم‌کاری و عدم فعّالیت بروز مي‌يابد و خواب را از او می‌گیرد و او با دلشورگي و دلنگراني دائماً احساس مي‌كند كه براي انجام فعّاليت، تحت فشار است و در پي آن، احساس خشکی دهان، تشنگی شدید، گرسنگی عجیب، لرزش بدن، افزايش ضربان و تپش قلب و سردرد بروز مي‌يابد.

عوامل پارادیم و دو قلمرو

قلمرو پویایی شامل «احساس نیرومندی» «آمادگی حرکتی» «کنجکاوی ماجراجویانه» «جنب و جوش هیجانی» «شیفتگی به مسأله» «جذّابیّت نوکاراندیشی بزرگ» «سرسختی کنجکاوانه».

و قلمرو بیتابی مرکّب است از : «دلنگرانی و دلمشغولی بیقرارانهٔ مستمرّ» «بدن لرزی و تپش قلب» «احساس تشنگی و گرسنگی» «بیکاری فشارآور»

نظرات